Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Historie
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Relation til Naturstyrelsen

Det areal, hvor køerne går, hører til Vestamager, som igen hører under Jægersborg Skovdistrikt (som også omfatter Dyrehaven og en lang række andre arealer nord for København).

Læs mere om Naturpark Amager.

Der er indgået en såkaldt "Græsningsaftale" mellem foreningen og ejer (Skovdistriktet). 

Vi har ansvaret for udsætning af dyr, tilsyn hermed samt evt. behandling af syge eller plejekrævende dyr. Dyrene må gives halm el. lign. i maksimalt 7 dage efter udsætning og op til 14 dage før hjemtagning. Tilskud af vitaminer og mineraler må gives løbende. 

Hvis vi opsætter beholdere til f.eks. mineraltilskud må de ikke virke skæmmende på areal eller landskab eller særligt iøjnefaldende i øvrigt.  Der må udover dette ikke opsættes indretninger eller foretages arbejder på arealet uden forudgående tilladelse fra ejer.

Vi skal i forbindelse med det daglige tilsyn af dyrene også tilse strømgiver og vandingsanlæg samt hegn med alle led og stenter mv., og mangler meddeles til ejer snarest muligt efter de er konstateret.

Vi skal indfange og genudbinde undvegne dyr med mindre flugten skyldes forsømmelighed fra ejers side.

Vi står med erstatningsforpligtelsen overfor tredjepart, som følge af skader, som vi er ansvarlige for.  Vi skal selv sørge for at tegne forsikring for driftstab som følge af eventuel skade på løsøre, besætning mv.

Vi skal udover bestemmelserne i aftalen respektere de begrænsninger i benyttelsen af arealet, der følger af lovgivningen, herunder den generelle beskyttelsesordning efter naturbeskyttelsesloven, dyreværnsloven, vandløbsloven, okkerloven, landbrugsloven eller privatretlige og offentligretlige servitutter og lignende.

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk