Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Historie
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Relation til Naturstyrelsen

Det areal, hvor køerne går, hører til Vestamager, som igen hører under Jægersborg Skovdistrikt (som også omfatter Dyrehaven og en lang række andre arealer nord for København).

Læs mere om Kalvebod fælled hos Naturstyrelsen.

Der er indgået en såkaldt "Græsningsaftale" mellem foreningen og ejer (Skovdistriktet). 
Nedenfor omtales nogle af de vigtige aspekter i aftalen (her med afsæt i den oprindelige aftale fra 2005.
Aftalen kan i opsiges af os med 1 måneds varsel til en 1. januar. Aftalen kan i tilfælde af misligholdelse opsiges af ejer med 3 måneders varsel til en 1. april.

Aftalen omfatter fold nr. 7 med ret og pligt til afgræsning af ca. 7,0 ha. strandeng og strandengsoverdrev. Vi er forpligtiget til, i perioden 1. maj til 1. oktober, at der er udsat mindst en ko med kalv eller 2 ungdyr pr. 2 ha. i en periode på mindst 4 måneder, mhp. at arealerne holdes tilstrækkeligt afgræsset. Dyrene skal udsættes senest 1. maj. Vi kan hjemtage dyrene, såfremt der ikke opnås en rimelig tilvækst (min. 250 gram/dag).

Græsningsafgiften udgør 0 kr. - og ejendomsskatter, andre faste afgifter på arealet samt afgifter på el og vand betales af ejer. 

Der må kun gå kreaturer og heste i folden - ikke får.
Der må på arealerne alene gå sygdomsfrie og sundt udseende dyr. Kun BVD- og IBR-frie dyr og fra besætninger med Salmonella Dublin niveau 1 må udsættes.

Uvane dyr, særligt opsøgende dyr eller særligt nervøse dyr må ikke gå på arealet. Ansvaret for skader forvoldt af sådanne dyr påhviler os. Tilsvarende gælder, såfremt skaden skyldes manglende eller utilstrækkeligt tilsyn med dyr eller anlæg fra vores side.

Hvis der sker overgræsning kan vi pålægges at nedsætte antal dyr.
Der må ikke bruges kemiske bekæmpelsesmidler, gødskes, kalkes, vandes eller drænes på området.

Ejeren står for arealets drift. Folden er hegnet med 2 trådet Poda-hegn. og der er opsat såkaldte mulepumper med indlagt byvand. Opsætning, fornyelse og vedligehold af hegn, strømgiver og vandingsanlæg påhviler ejer. 
Ejer klargør hegnene inden den årlige sæson. Klargøringen omfatter en gennemgang og afprøvning af hegn, strømgiver og vandingsanlæg med samtidig reparation af konstaterede skader.
Ejer står for rydning af kratvegetation og afpudsning af arealet. 
Ejer er uden ansvar for skader som følge af skovgæsters brug af arealet.
Ejer må ikke iværksætte eller tillade aktiviteter, som afstedkommer væsentlige gener for afgræsningen af arealet, medmindre det skyldes lovmæssige forhold.

 

Vi har ansvaret for udsætning af dyr, tilsyn hermed samt evt. behandling af syge eller plejekrævende dyr. Dyrene må gives halm el. lign. i maksimalt 7 dage efter udsætning og op til 14 dage før hjemtagning. Tilskud af vitaminer og mineraler må gives løbende. 

Hvis vi opsætter beholdere til f.eks. mineraltilskud må de ikke virke skæmmende på areal eller landskab eller særligt iøjnefaldende i øvrigt.  Der må udover dette ikke opsættes indretninger eller foretages arbejder på arealet uden forudgående tilladelse fra ejer.

Vi skal i forbindelse med det daglige tilsyn af dyrene også tilse strømgiver og vandingsanlæg samt hegn med alle led og stenter mv., og mangler meddeles til ejer snarest muligt efter de er konstateret.

Vi skal indfange og genudbinde undvegne dyr med mindre flugten skyldes forsømmelighed fra ejers side.

Vi står med erstatningsforpligtelsen overfor tredjepart, som følge af skader, som vi er ansvarlige for.  Vi skal selv sørge for at tegne forsikring for driftstab som følge af eventuel skade på løsøre, besætning mv.

Vi skal udover bestemmelserne i aftalen respektere de begrænsninger i benyttelsen af arealet, der følger af lovgivningen, herunder den generelle beskyttelsesordning efter naturbeskyttelsesloven, dyreværnsloven, vandløbsloven, okkerloven, landbrugsloven eller privatretlige og offentligretlige servitutter og lignende.

 

Læs hele aftalen her.

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk