Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Historie
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Vedtægter for Sundby Kogræsserforening - Koklapperne

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Sundby Kogræsserforening - Koklapperne. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at producere kød fra kvæg – så vidt muligt på et økologisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmerne – og at kvæget indgår i naturplejen på Vestamager.

§ 3. Medlemsoptagelse, kontingent og andele
Alle borgere – primært med tilknytning til Amager - kan optages som medlemmer.

Et almindeligt medlemskab forudsætter betaling af foreningskontingent på kr. 50 eller andet beløb fastsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen.
Et andelshavermedlemskab forudsætter betaling af depositum for andel i de køer, foreningen leaser eller køber.

Der er forskellige størrelser på andele. 1/8, ¼ eller ½
Beløbet for depositum fastsættes af bestyrelsen, således at ½ koster det dobbelte af ¼ som koster det dobbelte af 1/8.
Medlemmer kan tegne flere andele

Andele kan ikke overdrages eller sælges til andre uden bestyrelsens godkendelse.
Erlagt depositum returneres ikke ved udmeldelse af foreningen, medmindre dette godkendes af bestyrelsen.

§ 4. Medlemsforpligtigelser
Andelshavere hæfter for et beløb svarende til køb af kød svarende til deres andel, samt en til samme andel svarende del af foreningsudgifter. Restbetalingen skal erlægges inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer.
Andelshavere skal indgå i en pasnings og tilsynsordning fastlagt af bestyrelsen. Heri indgår vagter for dagligt tilsyn med dyrene og pasning af areal, hegn etc., samt indfangning af dyr til slagtning.
Medlemmer der misrøgter sine forpligtelser kan ekskluderes af bestyrelsen. Ved eksklusion mistes alle rettigheder i forhold til foreningen.
Al daglig korrespondance i foreningen foregår pr. e-mail.
Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningsmedlemmer hæfter ikke personligt.
Foreningens medlemmer skal følge bestyrelsens anvisninger vedrørende tilsyn og omgang med dyrene.
Medlemmerne skal endvidere følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende færdsel i naturen samt eventuelle særlige regler fastsat af Jægersborg Skovdistrikt og har således ingen form for udvidet færdselsret på området.

§ 5. Medlemsrettigheder
Medlemmer der har indbetalt årskontingent inden den årlige generalforsamling, indkaldes til denne.
Ved slagtning af dyrene fordeles kødet kvalitetsmæssigt ligeligt mellem medlemmerne i forhold til deres andele.

§ 6. Regnskab
Foreningens regnskab følger sæsonen, som løber fra 1. januar til 31. december, og forelægges på den ordinære generalforsamling.
Det er generalforsamlingen der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller underskud.

§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i første kvartal.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har én stemme og beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 8. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling.
Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9. Dagsorden for generalforsamling
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. Foreningens udvikling - åben debat
6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre andet begæres.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne.
Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.
Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er forpligtet til at vedligeholde foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen fastlægger pasningsskema og øvrige aktiviteter som medlemmerne skal deltage i.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at slagtning sker ud fra gældende lovgivning

§ 12. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§13. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§14. Foreningens ophør
Stk. 1. Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal.
Stk. 2. Eventuel formue (efter at foreningen er gældfri og andelsdeposita er returneret) fordeles mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Senest ændret på Generalforsamlingen 29 marts 2016

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk