Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Historie
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Referater af tidligere generalforsamlinger

 2012 - 2010 - 2009 - 20082007 - 2006 - 2005


Referat af generalforsamling i Sundby Kogræsserforening – Koklapperne

Torsdag den 29. marts 2012 i Naturcentret.

 Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  1. Ændring af vedtægterne
 5. Foreningens udvikling - åben debat
 6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Formanden bød velkommen, og da der var mange nye tilstede indledtes med en navnerunde.

Ad 1) Valg af dirigent og referent;

Michael Sterll blev valgt som dirigent, og Karen Borchersen blev valgt som referent

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Beretningen var delt i 3 delea)

 1. formandens beretning
 2. holdledernes beretning
 3. Oldfruens beretning

 Formandens beretning:

I 2011 fik vi ikke den fold som vi har haft som fold 1 siden foreningens start i 2005, da den er blevet fårefold for personalet i skovdistriktet.

Vi fik i stedet udvidet den tidligere fold 2, vi fik efter snak med Sven Norup et forholdsvis større areal pr kvie end tidligere.

 Det har betydet at der var langt at gå for at tjekke hegn, og indimellem også for at lokke kvierne til spandene.

Foderstanden i spanden har ikke været optimal, vi vil forsøge at få det til at fungere bedre i 2012.

Udsætningen af køer gik stort set som det plejer, der var dog ikke nogen kvier der stak af. Derimod fik vi henimod slutningen på sæsonen besøg af en tyrekalv. Skovdistriktet blev orienteret om ham, hvad der skete ved vi ikke, men da vores kvier blev hentet til slagtning, var tyrekalven stadig i vores fold.

Indfangningen skete desværre i efterårsferien, hvilket formentlig var medvirkende til at der var forholdsvis få medlemmer tilstede. Kvierne var svære at drive, formentlig fordi en del af kvierne ikke har lært spanden med guf at kende. Indfangningen blev foreviget i en billedreportage i Politiken som har givet meget især positiv respons- og en hel del nye medlemmer.

Det viste sig ved slagtningen at vores køer havde fået leverikter – det er en snylter som især spredes af får. Der var derfor ikke noget lever til udlevering.

Der er udgivet en bog om livet i Ørestad, med titlen ”Slipset” der er halvanden side om vores kvier, Flemming deltog i udgivelsesreceptionen.

Holdledernes beretning ved Michael Sterll           

Det har været en fredelig sæson.

Michael gjorde opmærksom på at det korn vi bærer ud til kvierne udelukkende har til formål at gøre kvierne håndtamme, så vi kan fange dem ind til slagtning.

Det er også rigtig godt at tage frugt med til kvierne – specielt æbler og gulerødder.

Det har været svært at nå rundt til alle kvier, det skal vi blive bedre til i 2012.

 

Husmodergruppens beretning ved Mette Schorebye

Mette Schorebye fortalte om husmodergruppen, som står for foreningens sociale arrangementer, som der desværre ikke var så mange af i 2011.

Der arbejdes på en svampetur med naturvejleder og skovløber Rune Kjærgaard Lange. Desuden vil Husmodergruppen medvirke ved Koklap for dummies som er foreningens introarrangement for nye medlemmer.

Der blev spurgt om man vil lave en fangstfold i 2012, og det blev der svaret bekræftende på. Planen er at lave en ”fodringsfold” med 3 fodertrug, så det bliver muligt at fodre andre en førerkvien.

Jan Schorebye påtog sig at sørge for disse fodertrug.

Ad 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet.

='height:15.75pt'>

2011 2010
Udgifter

19 kvier

18 kvier

Køb af køer

 
 
lev. 1

6.700

 
lev. 2

16.250

 
lev. 3

41.875

 
lev. 4

41.875

 
lev. 5

50.250

 

køb i alt

156.950

145.725

Transport

6.000

5.625

Hjemmeside

410

330

Mødeomkostninger

309

0

Forsikring

1.363

0

Brakpudsning

0

3.125

Korn

1.440

1.803

Slagter

64.650

56.424

Diverse

40

2.446

Udgifter 2011-sæson

231.161

215.478

Pr. kvie

12.166

11.971

 

 

 

Indtægter

 

 

Andelstegning

228.000

205.200

Medlemskontingent

4.400

250

Efterafregning, netto 2011

3.252

18.690

Efterafregning, netto 2012

-741

-3.322

Renter

59

70

Indtægter, i alt

234.970

220.888

Resultat

3.809

5.410

Status

 
 
Kassebeholdning primo

23.891

22.067

Resultat

3.809

5.410

Efterbetalinger, netto samme år

264

-3.322

Efterbetalinger, netto året efter

-741

264

Kassebeholdning 31/12

28.705

23.891

Formue ultimo

27.964

24.155

 
 
 

Faktisk bank-konto pr. 31/12

28.705

23.891

 

Resultatet er ikke stort, da det ikke er i foreningens interesse at akkumulere formue.

Revisoren Klaus Larsen meddelte at han havde gennemgået regnskabet og ikke havde nogle kommentarer.

 

Foreningen betaler ikke leje af græsningsarealet da det er naturpleje.

 

Ad 4) Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

1)       Ændring af vedtægterne

Forslag om ændring af vedtægterne

Da det på generalforsamlingen i 2010 blev besluttet at flytte generalforsamling samt ændre regnskabsåret, har bestyrelsen fremsendt et forslag til opdaterede vedtægter.

Ændringerne blev vedtaget enstemmigt.

Ad 5) Foreningens udvikling - åben debat

 1. Den kommende sæson
 2. Børn med ved arrangementer og hos kvierne
 3. Fangstfold/fangstgruppe
 4. Vagtplaner
 5. Valg af race 2013

Den kommende sæson

Flemming har bestilt 19 dyr hos Mikkel.

Slagtningen foregår igen på Kosakgården, da der på mødet generelt var stor tilfredshed med slagtning, pakning og udskæring. Igen i år vil indfangningen ske i efterårsferien, Karen fik derfor mandat til at bestille slagtning i 2013 allerede nu, da vi stadig er meget tilfredse med slagteriet.
(Der er efter generalforsamlingen aftalt at dyrene hentes i uge 41 i 2013).

Da der igen i år kun er en fold har bestyrelsen lavet et forslag til

 

Børn med ved arrangementer og hos kvierne

Der blev spurgt om muligheden for at have børn med hos kvierne og til arrangementer som indfangning.

Kvierne er mere bange for os end vi er for dem, og børn er velkomne også i folden. Flemmings ambition når han har børn med i folden er at kunne klappe kvierne på halsen.

 

Fangstfold/fangstgruppe

Der hvor børn, og andre tilskuere kan være et problem er ved lastbilen, når kvierne skal fanges ind, derfor har bestyrelsen foreslået at der nedsættes en arbejdsgruppe der skal finde ud af hvordan dagen skal organiseres. Skal der være en børnehave, skal der laves fangsfold osv.

Gruppen skal udover at planlægge selve indfangningen, sørge for at foreningens medlemmer er klar over hvordan man skal opføre sig – også udenfor folden, samt formidle oplysning til andre tilskuere om dette.

Til gruppen meldte sig:

Dorit Wahl-Brink

Flemming Mathiesen

Flemming Ellebye

Jan og Mette Schorebye

Rasmus og Dorte Sommer

 

Fangstfolden skal være et fort knox med plads til 20 kvier

Der var en debat om hvordan fangstfolden skal udarbejdes, Mette Schorebye mente man kan undersøge om Skovdistriktet måske vil lave det som en arbejdsprøvningsopgave.

Mette foreslog at man snakker med Sven Norup om mulighederne.

Kan man leje en fangstfold som kun skal bruges lige omkring indfangningen.

Der var også forslag om at bestyrelsen arrangerer en dag med grill hvor man laver en fangstfold.

 

Vagtplaner           

Bestyrelsen har diskuteret en bedre fodringsprocedure, derfor vil vi gerne have 3 fodertrug – Jan Schorebye vil gerne stå for dette.

Bestyrelsn har foreslået at når der kun er 1 fold så laver vi kun et hold. Hegnafpatruljering foregår om lørdagen – I weekenderne er der 3+3 vagter og på hverdagene er der 1 vagt. Herved er der 12 vagter pr uge.

De mange vagter skal sikre køernes menneskekontakt og medlemmernes kokontakt.

HUSK at man skal i kontakt med alle kvier når man har vagt.

Tjekning af hegn sker for at sikre at det står op hele vejen rundt.

 

Valg af kvægrace 2013

Der var diskussion om hvorvidt man skal overveje flere racer eller at skifte til en anden race i 2013.

Foreningen har et år haft to racer Angus og Hereford. Angus er noget livligere end Hereford.

Organisatorisk er det besværligt med to racer, da vi på forhånd skal vide hvor mange af hver slags man skal have.

Det blev foreslået at man på generalforsamlingen i 2013 har et forslag om dyrerace i 2014.

Flemming gjorde opmærksom på at man kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis man ønsker at skifte race til 2013-sæsonen.

  

Ad 6) Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

Karl fremlagde forslag til budget der løber rundt.

='height:15.75pt'>

Regnskab

Budget

 

2011

2012

Udgifter

19 kvier

19 kvier

Køb af køer
 
 
lev. 1

6.700

 
lev. 2

16.250

 
lev. 3

41.875

 
lev. 4

41.875

 
lev. 5

50.250

 

køb i alt

156.950

160.000

Transport

6.000

7.000

Hjemmeside

410

450

Mødeomkostninger

309

500

Forsikring

1.363

1.400

Korn

1.440

2.000

Slagter

64.650

68.000

Diverse

40

500

Udgifter 2010-sæson

231.161

239.850

Pr. kvie

12.166

13.325

 

 

 

Indtægter

 

 

Andelstegning

228.000

228.000

Medlemskontingent

4.400

4.400

Efterafregning, netto 2011

3.252

8.000

Efterafregning, netto 2012

-741

0

Renter

59

60

Indtægter, i alt

234.970

240.460

 
 
 

Resultat

3.809

610

 
 
 
 
 
 

Status

 
 
Kassebeholdning primo

23.891

28.705

Resultat

3.809

610

Efterbetalinger, netto samme år

264

-741

Efterbetalinger, netto året efter

-741

0

Kassebeholdning 31/12

28.705

28.574

Formue ultimo

27.964

28.574

 

Budgettet blev godkendt. Andelspriserne fastholdes derfor på  

 • 1500 kr. for en ottendedel,
 • 3000 kr. for en kvart,
 • 6000 kr. for en halv.

Desuden betales 50 kr pr år for medlemskab af foreningen.

Ad 7) Valg af bestyrelse

Fra den siddende bestyrelse opstiller Flemming Sørensen, Karl Vogt-Nielsen, Michael Sterll, Jacob Nørup Pedersen, og Karen Borchersen

Nyopstillede er

Dorit Wahl-Brink og Thomas Saxtoft

Alle blev valgt med akklamation.

Bestyrelsen konstituerede sig selv ifølge vedtægterne med

 • Formand: Flemming Sørensen,
 • Kasserer Karl Vogt-Nielsen 

Ad 8) Valg af revisor
Klaus Larsen blev genvalgt.

Ad 9) Eventuelt

Generalforsamlingen blev lidt for rodet, der blev opfordret til bedre styring af mødet.

Det blev diskuteret om lørdage var godt til møder, småbørnsfamilier vil gerne have kopasserkursus lørdag eftermiddage, men der var stemning for også at holde et kursus en hverdag efter arbejde.

Formanden gjorde opmærksom på at han gerne laver introduktion for nye medlemmer der ikke har mulighed for at deltage i kopasserkurserne, da han bor lige ved siden af køerne.

21.49 lukkede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden

Referat af generalforsamling efter sæson 2010 i Sundby Kogræsserforening – Koklapperne

Torsdag den 25. november 2010 i Naturcentret

Den udsendte dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4) Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

5) Foreningens udvikling - åben debat

6) Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

7) Valg af bestyrelse

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent og referent;

Flemming Steen Sørensen blev valgt som dirigent, og Karen Borchersen blev valgt som referent

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Beretningen var delt i 2 dele

a) formandens beretning

b) holdledernes beretning

Formandens beretning:

2010 var det første år med forudbestilte kvier – det har betydet at vi fik flere økologiske dyr og at de generelt var lidt større da de ankom.

Vi har også allerede forudbestilt dyr til 2011.

I marts måned var foreningen på besøg på Mikkels gård (ca. 30 personer inkl. børn). Mikkel fortalte mange interessante ting – det var meget hyggeligt – og bestyrelsen vil forsøge at stable et besøg på benene igen i 2011.

Sæsonen har været meget stille og rolig. Mediedækningen har været lidt mere begrænset i år end de tidligere år.

Vi har fået ca. 15 nye medlemmer.

Før sæsonen startede havde Sebastian organiseret at vi fik fjernet rørhvene i fold 1, det kostede ca 3000 kr og havde en stor effekt på græsningsarealet i denne sæson

Holdledernes beretning ved Flemming

Nogle år har vi alle kunnet møde op og tage imod dyrene, men de sidste par år er de ankommet i meget små portioner med ned til 1 times varsel.

Da årets første kvier ankom, var nr. 207 lidt længere om at komme ud af vognen end de andre. De andre var vandret ud på græsset og da hun var ensom da hun kom ud – stak hun i fuld firspring ud over stepperne.

Et par dage senere kunne Flemming dog lukke hende ind til de andre, da hun var hoppet ind i folden ved siden af fold2.

Flemming og Karen samt en masse nye medlemmer flyttede to kvier fra fold 2 til fold 1, efter der ved en fejl var sat for mange kvier på fold 2.

Resten af sæsonen har været temmelig kedelig, men Flemming var på forlænget weekend i Wien, da telefonen ringede midt i en udstilling af Picassos billeder. Det var Rune fra Skov- og naturstyrelsen – en af vores kvier var stukket af.

Heldigvis fik Karl lokket den ind med æbler og korn samt velvillig bistand fra de andre kvier. – det tog et kvarter.

Omkring indfangningen havde Michael og Flemming droppet fangstfoldene. Det var ikke så nemt som tidligere år, og personligt fik Flemming øvet sig i at bukke haler og skubbe bag på.

Konklusion på 2010 er at vi ikke vil have fold 2 i 2011 – og at 10 kvier også er for mange i fold 1. Slagtevægten for kvierne fra fold 2 var gennemsnitlig 25 kg lavere end i fold 1 og græsset var fuldstændigt nedgræsset i begge folde.

Spørgsmål: Kan vi ikke give køerne noget ekstra korn?

Svar: Det må vi ikke ifølge græsningsaftalen – og vi vil hellere have en ny græsfold til hold2 – meget gerne den vi har haft tidligere.

Ad 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Da regnskabet ikke har kunnet afsluttes på grund uafsluttet afregning af kød m.m. var det forelagte regnskab kun foreløbigt.

Vi har fået et nyt tilbud på forsikring i 2011.

Ad 4) Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

1) Flytning af generalforsamlingstidspunktet

2) Forslag om ikke at have generalforsamling på Naturcentret

3) Hvordan håndterer man andelshavere med flere andele

4) Forslag om at lade kødet hænge en uge ekstra hos slagteren

5) Angus

Flytning af generalforsamlingstidspunktet

For at kunne nå at have det afsluttede og reviderede regnskab med på generalforsamlingen blev det besluttet at ændre regnskabsåret til 1/1 til 31/12

Samtidigt rykkes generalforsamlingen til 1. kvartal

At generalforsamlingen hidtil har ligget i november skyldes at det var her man tegnede andele – det sker nu ved at foretage indbetaling – og køerne bestilles i oktober/november for at sikre at vi får de bedste dyr.

Forslag om ikke at have generalforsamling på Naturcentret

Eva Jordy havde fremsendt forslag om at flytte generalforsamlingen da det kan være mørkt og utrygt om efteråret.

Der var ikke stemning blandt de fremmødte til at flytte generalforsamlingen væk fra Naturcentret, men man enedes om at man kan mødes ved den røde låge og følges ad til naturcentret (en gåbus). Det skal med i indkaldelsen at man mødes ved den røde låge og går derfra. Flere nye medlemmer gav udtryk for at det er hyggeligt at generalforsamlingen finder sted i nærheden af hvor køerne har gået.

Hvordan håndterer man andelshavere med flere andele

Der har i 2010 været flere andelshavere med 2-4 gange en kvart. Det blev debateret frem og tilbage hvordan dette skal håndteres. Ved uddeling af indmad er indmaden forsøgt fordelt retfærdigt på baggrund af de indsamlede ønsker – og efter hvem der ikke fik sidste år. Alle andelshavere har haft samme mulighed for at få f.eks. haler uafhængigt af om de skulle have 1/8 eller 1/1 kvie.

Vi opfordrer fremover til: at hvis man kender folk der ønsker en andel, at disse melder sig ind i foreningen og får et selvstændigt medlemsnummer.

Det er i øvrigt muligt at købe økologisk Hereford kød hos Mikkel (Bestyrelsen kan formidle kontakten)

Forslag om at lade kødet hænge en uge ekstra

Søren Jacobsen har skrevet i sin vurdering af kødet at kødet godt kunne tåle at hænge lidt længere. Karen Borchersen havde hørt fra en landbrugskonsulent at når man ”slagter selv” så skal man da netop lade det hænge mindst 3 uger.

Der var debat omkring at kiloprisen herved bliver dyrere – kødet mister mere vand ved at hænge.

Men der var stemning for at prøve at lade kødet hænge en uge længere i 2011.

Angus

Jan Schorebye har foreslået at man igen overvejer Angus. Der var ikke stemning for dette, men bestyrelsen vil støtte og hjælpe en søsterforening hvis der er nogen der har lyst til dette.

Ad 5) Foreningens udvikling - åben debat

Lena har allerede nu bestilt 18 dyr hos Mikkel, Skulle det ske at 18 dyr ikke er nok vil vi kunne bestille flere dyr.

Slagtningen foregår igen på Kosakgården, da der på mødet generelt var stor tilfredshed med slagtning, pakning og udskæring.

Der var forespørgsel om hvad der sker med huderne – Karen undersøger hos slagtere hvad der sker med huderne.

Det er meget vigtigt at vi får en ny fold i stedet for fold 2, en meget vigtig opgave for den nye bestyrelse´.

Ad 6) Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

Budgettet blev godkendt. På baggrund af budgettet hæves andelspriserne til

1500 kr. for en ottendedel,

3000 kr. for en kvart,

6000 kr. for en halv.

Indskuddet skal for nuværende medlemmer betales i perioden 1. januar til 15. februar hvorefter ledige andele udbydes på det ”frie marked”.

Husk medlemsnummer og anfør evt. størrelse.

Ad 7) Valg af bestyrelse

Dirigenten konstaterede at formanden havde meddelt at hun ikke vil fortsætte som formand, men at bestyrelsen konstituerer sig selv ifølge vedtægterne.

Fra den siddende bestyrelse fortsætter Lena Frydensberg-Holm, Flemming Sørensen, Karl Vogt-Nielsen, Vilim Kristic og Michael Sterll.

Nye i bestyrelsen er Jacob Nørup Pedersen, Morten Hendriksen og Karen Borchersen

Alle valgt med akklamation.

Ad 8) Valg af revisor

Klaus Larsen blev valgt.

Ad 9) Eventuelt

Elisabeth og Sven (139) vil gerne være med i Husmodergruppen

21.05 lukkede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden


Referat af generalforsamling før sæson 2010 i Sundby Kogræsserforening – Koklapperne

Torsdag den 26. november 2009 i Naturcentret

Den udsendte dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
5. Foreningens udvikling – åben debat
6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
10. Tegning af andele.

Ad 1). Valg af dirigent og referent.
Lena Frydensberg-Holm blev valgt som dirigent, og Karen Borchersen blev valgt som referent.

Ad 2). Bestyrelsens beretning.
Beretningen var delt i 2 dele

a) formandens beretning

b) holdledernes beretning

Formandens beretning:
Bestyrelsen har ikke holdt nogen møder, men det betyder ikke, at der ikke er blevet leveret et stort stykke arbejde. Først skulle der skaffes dyr, og her har Mikkel Bondemand været en stor hjælp. Dette arbejde blev ikke lettere ved, at folk ikke bekræftede deres tilmeldinger til årets kopasning ved at foretage indbetaling. Der vil derfor blive strammet op på denne procedure i 2010.

I april kom køerne på græs. Da der ikke var så mange nye medlemmer, blev der med kort varsel lavet en grillaften med hygge og kopasning ved naturcentret. I løbet af året har vi dog fået en del nye medlemmer.

Lena og hendes drenge (og vore køer naturligvis) har været i mediernes søgelys, først i Jyllandsposten, siden i radioavisen og senere samme dag oven i købet i Tv-avisen.

Det medførte mange henvendelser til foreningen.

I begyndelsen af september holdt Herefordavlerne møde i Naturcentret – de var sammen med Lena ude og se til deres kvier og konstaterede, at hvis vi ikke flyttede hold 2’s kvier til fold 1, så ville de risikere at tabe 50 kg pr kvie, men at der burde være græs nok i fold 1.

Det næste, der skete, var, at vi endnu engang fik ny slagter. Det er en slagter med et godt ry, og kvaliteten har været fornem. Der har dog været lidt kommunikationsvanskeligheder.

Men i det store og hele en fantastisk sæson

Holdledernes beretning.
Michael hold 1:
Kopasningen ifølge vagtplanen er gået uden problemer – bytning af vagter er sket uden Michaels indblanding. Det har været et stort problem i år, at folk ikke har skrevet i bogen. Kontakten til skovdistriktet har været begrænset. Der har i begge folde været problemer med Rørhvene, som ikke kan spises af kvierne når det visner – og de meget stive stængler afskærer adgangen til de friske skud.

Skovdistriktet har tidligere år lovet at fjerne rørhvenerne uden at gøre noget ved sagen, men har nu sagt, at de ikke kan overkomme det, men at vi godt må selv.

Hold 1’s fold var i år blevet beskåret i forhold til tidligere år.

Michael er foreningens kontakt til skovdistriktet – som har fået ny skovfoged: Torben Christiansen.

Vi skal ikke regne med at få den gamle fold 2 tilbage, men vi kan søge om en større fold. Det skal dog siges, at selvom fold 2 blev græsset ned, så var der ingen kvier, der led nød

Flemming hold 2:
Vagtplanerne blev på hold to varetaget af Karen, som også stod for ombytning – også uden de store problemer – dog har der også på hold 2 været problemer med, at folk ikke har passet deres vagter – eller i hvert fald ikke har skrevet i bogen.

Flemmings beretning blev oplæst af Karen (referent), da Flemming ikke kunne være til stede:

En holdleders fortælling

Året startede med usikkerhed om, hvordan vi skulle dele vores kvier.

Kvierne ankom i tre hold, og vi havde fået en ny fold, som var meget flad – med dårligere græs, end vi er vant til.

Jeg har lavet lidt forholdstalsregning mellem arealerne, det ringere græs og områderne med Rørhvene.

Ud fra udregningen skulle der have været 1-2 færre kvier på hold 2, men vurderingen var, at vi ville opdage, hvis de havde for lidt græs

Planen var at få mere græs, hvis der var behov.

Da Herefordavlerforeningen havde generalforsamling, var de ude og se til kvierne. Med deres erfaring var det klart, at de havde for lidt græs.

Vi var desværre ikke selv kommet til den konklusion noget før.

Græsset hos hold 1 var OK, så Lena og jeg besluttede, at det bedste var at flytte kvierne.

Lena, Karen og jeg flyttede i to omgange 10 kvier. Den sidste kvie var blevet for skræmt til at lade sig lokke, så hende lod vi stå.

Efter et langt stykke tid var vi nogle flere ude, og her lykkedes det at lokke hende med ud og ind til de andre.

Igen viste det sig, at det er langt lettere at lokke med en spand korn end at drive kvier.

Det skabte en del uro at samle de to flokke.

Det viste sig, at hold 2 havde Overkvien over dem alle, så vagterne fra hold 1 følte sig med rette ramt af en bølle.

Det krævede snilde at fodre mere end bøllen – det lettede nok noget, da vi fik sat to fodertrug ud.

Jeg var i den sidste periode meget tit ude og kigge til græsset. På mig virkede det, som om græsset først blev græsset helt ned til allersidst, da temperaturen faldt til omkring 6 grader.

Indfangningen gik fantastisk de første to gange. Vognmanden var der tidligt, og kvierne gik stille og roligt op.

Den sidste dag kom vognmanden sent, vi var også blevet mange, og der var også børn med.

Måske var det for meget for kvierne, resultatet var i hvert fald, at de nærmest skulle løftes ind i lastbilen én ad gangen.

Da den sidste kvie var ekspederet, var kornbeholdningen nede i mindre end 100g, så den blev nærmest lokket med en tom spand.

Hvis vi får samme fold igen næste år, bør vi sikre os et langt større areal.

Jeg selv ville foretrække en af de gamle folde – dér er der altid grønt græs under træerne ud mod Kanalvej.

--
Flemming

Ad 3). Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kassereren var syg og kunne derfor ikke fremlægge regnskabet.

Da bilagene var nået sent frem, havde revisor først fået de sidste bilag kort før generalforsamlingen og havde derfor ikke nået at revidere regnskabet. Dog kunne hun konstatere, at der ikke var noget påfaldende.

Det besluttedes at tage regnskabet til efterretning og vente med godkendelsen af det reviderede regnskab for sæson 2009 til generalforsamlingen i november 2010.

BESLUTNING: Dagsordenens punkt 3 skal ændres til: Godkendelse af revideret regnskab for det foregående år og fremlæggelse af det foreløbige regnskab for indeværende år.

Ad 4). Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
1) Forslag om at have en fold med Angus.
2) Genindførelse af kontingent.
3) Ny slagter.

Vedr. Angus
Der var en kort debat for og imod. Et væsentligt argument fra bestyrelsens side var de logistiske problemer omkring antallet af dyr.
Forslaget faldt ved afstemningen, idet ingen stemte for at have flere slags dyr i vore folde, 4 undlod at stemme, og 23 stemte imod.

Genindførelse af kontingent
Da formanden har haft en del henvendelser fra tidligere medlemmer, som ikke er interesserede i at høre fra os, foresloges det at genindføre kontingentet på 50 kr for derved at have styr på, hvem der er medlem af foreningen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg af slagter
Da der var stor tilfredshed blandt de fremmødte omkring udskæring og fordeling af kød, besluttedes det at fortsætte med slagteriet Kosakgården.

Ad 5). Foreningens udvikling - åben debat
Lena har allerede nu bestilt 18 dyr hos Mikkel. Hvis folk ikke har betalt ved fristens udløb, sættes andele til salg på det ”frie marked”.

Fremover er det KUN indbetalinger, der tæller som tilmelding. Betaling skal ske senest 1. februar og af hensyn til regnskabet ikke før i januar.

I meddelelsen til modtageren af pengene anføres medlemsnummeret, og evt. om man vil have stor eller lille andel. Andelens størrelse angives af beløbets størrelse.

Foreningens medlemmer er inviteret på gårdbesøg af Herefordavlerne. Disse skal finde to datoer, hvor foreningen laver en udflugt.

Ved. Foreningens hjemmeside havde Flemming snakket med Karl og Michael om, at han og Karen vil overtage opdateringen

I samme forbindelse foresloges det, at der laves en samlet medlemsliste, som skal vedligeholdes af eksempelvis Flemming og Karen.

Der var også forslag om, at bestyrelsen skal have en samlet mailadresse både til at sende fra, og som medlemmerne kan sende til.

For at sikre at køerne trives, var der forslag om at bede Mikkel om at se til vores køer engang i august – det vil muligvis koste 500 kr.

Ad 6). Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

Da kassereren var syg, var der ikke noget budget – men det fremsendes sammen med referatet.

Der var dog forslag om, at hæve indskuddet på en ottendedel med 50 kr – således at en ottendedel koster 1400 kr, en kvart 2800 kr og en halv 5600 kr.

Beløbet skal betales i løbet af januar – husk medlemsnummer

Ad 7). Valg af bestyrelse
Formanden Lena Frydensberg-Holm blev genvalgt.
Holdlederne Michael Sterll og Flemming Sørensen blev genvalgt.
Kasserer Karl Vogt-Nielsen blev genvalgt.
Flemming Jørgensen blev genvalgt.
Vilim Kristic blev genvalgt.
Alle med akklamation.

Ad 8). Valg af revisor
Eva Jordy blev genvalgt.

Ad 9). Eventuelt
Nedsættelse af Lelaug mod rørhvene
Sebastian Sindby havde erfaring med arbejdet og tilbød at stille sig i spidsen for projektet.
Det gøres enten med en traktor – hvis det bliver hård frost – ellers med 3 kratryddere i løbet af marts – det kræver, at mindst to flere melder sig til arbejdet.
Der vil blive sendt en mail rundt, om hvornår det skal ske.

Ad 10). Tegning af andele
en ottendedel koster 1400 kr, en kvart 2800 kr og en halv 5600 kr.
Beløbet skal betales i løbet af januar – husk medlemsnummer og anfør evt. størrelse – KUN indbetalinger tæller som andele i 2010.


Referat af generalforsamling for sæsonen 2009 i Sundby Kogræsserforening – Koklapperne

Torsdag den 27. november 2008 på "Loftet" - Øresundsvej 3

 

Den udsendte dagsorden

1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
4.   Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5.   Foreningens udvikling - åben debat
6.   Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
7.   Valg af bestyrelse
8.   Valg af revisor
9.   Eventuelt
10. Tegning af andele

 

Ad1) Valg af dirigent og referent;

Karl Vogt-Nielsen blev valgt som dirigent, og Karen Borchersen blev valgt som referent

 

Ad2) Bestyrelsens beretning

Beretningen var delt i 3 dele

a)      formandens beretning

b)      holdledernes beretning

c)      husmodergruppens beretning

 

Formandens beretning:

Sæsonen startede som altid med generalforsamling den 29. november 2007. Det var oprindeligt planen at der skulle være to slags køer, Angus og Hereford, men bestyrelsen besluttede at man ville nøjes med Hereford da vores tidligere leverandør af Angus kvæg var blevet politianmeldt for mulig misrøgt af sit kvæg. Vi har i år haft  to hold med i alt 19 Hereford-kvier. De ankom over to dage, 25. + 27. april.

Vi holdt det årlige kursus (kopasning for dummies) 6. maj. Der var indlæg fra Thyge Nygaard (tidl. landsbrugskonsulent og nu ansat i Danmarks Naturfredningsforening) der som tidligere år introducerer byboere til, hvad det vil sige at passe en ko og være medlem af en kogræsserforening. Fra Svend Norup fra Skovdistriktet og fra Mikkel Christensen, som er vores "ko-leverandør".

Køerne blev indfanget den 21.-22. Oktober, og kørt til vores nye slagter – Slagteriskolen i Roskilde.

Kødet blev udleveret til medlemmerne den 4.-5.-6. november.

Det har været rart at have færre køer på hold 2 – vi har samme folde næste år, og vi skal i dag beslutte hvordan vi skal have leveret kvæg.

 

Holdledernes beretning

Flemming Hold2:

Hold 2 havde en mindre fold end i forrige sæson – hvilket betød en væsentlig kortere vandretur rundt langs hegnet.

Vagtplanen for hold 2 blev bestyret af Karen (referentenJ) som også tog sig af bytning af vagter. Da der var mange køer og dermed andele på hold 2 fik hver andelshavere ikke mere end 3-4 vagter. Man kan overveje at lade flere have vagter næste år.

 

Hold 2 havde nogle køer som havde gevækster i ansigtet. Det var dog ikke alvorligt, men Ko 511 fik en byld og så måtte der tilkaldes en dyrlæge - kvægdyrlæger tilkaldes fra landbohøjskolens stordyrshospital.

Ved slutningen af sæsonen forlød det at ko nr 12 gik inde i den folk hvor lammene havde gået tidligere i sæsonen – efter en undersøgelse af hvor hun kunne være kommet over hegnet – fandt vi løsningen – hun var gået over kvægristen – den fyldte ikke hele hullet mellem stolperne, og hun blev lokket over af det grønne græs i den anden fold – heldigvis fandt hun aldrig på at gå ud på vejen. Vognmanden som skulle indfange køerne så den gå hen over risten.

Indfangningen af køerne på hold 2 startedes allerede kl. 12 ved at Lena og Flemming lavede en fangstfold i nærheden af udgangen. Det var svært at lokke køerne derhen hvilket formentlig skyldes at der har været placeret fodertrug et forkert sted, så køerne ikke har lært stedet at kende som spisested.

Da de første 2 køer var indfanget og placeret i lastbilen – syntes de andre køer at der måtte være interessant og gik selv op, der var dog en enkelt ko der skulle fanges ind til sidst, men det gik meget smertefrit – Køerne lokkes meget let med æbler.

Michael Hold1

Michael mente han havde haft det lettere da han kun havde 7 køer.

En af køerne fik bumser – men det gik over af sig selv – det er jo teenagere vi har med at gøre:_)

Der har været en del problemer omkring hegn og strøm – hvilket på et tidspunkt fik et par kvier til at stikke af, men da årsagen var mangler ved hegnet tog skovdistriktet sig af at fange dem ind.

Michael bad om kommentarer fra medlemmerne omkring kødet - svaret var generelt at det er godt i år.

 

Generelt for begge hold

Kommunikationen via bøgerne. Indimellem er problemer nævnt i bøgerne men ikke videreformidlet til holdlederne. Bøgerne er vores dokumentation over for skovdistriktet at vi er der dagligt – Alle problemer skal videreformidles til holdlederne – pr telefon eller pr mail.

 

 

Husmodergruppens beretning

Husmodergruppen har stået for kurset den 6. maj samt et besøg fra Frankrig – hvor husmodergruppen serverede kaffe og lagkager.

 Husmodergruppen vil gerne indskærpe at man bruger den ønskede formulering ved tilmelding til arrangementer.

Opskrifter til hjemmesiden må gerne sendes til husmodergruppen – husk at notere opskrift i emnelinjen

Vores havre købes hos Amager Mølle – som er meget hjælpsomme – og Mette Schorebye foreslog at de nævnes som samarbejdspartner på hjemmesiden.

 

Bestyrelsens samlede beretning blev godkendt.

 

ad3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Kasseren Karl  fremlagde regnskabet. Det skal kommenteres at vi har sparet ca 20.000 kr på slagtningen. Årets overskud er 7600. De fleste af de indbetalinger der manglede 15-11-08 er kommet ind.

Kassereren vil derfor foreslå at vi fra 2009 forsøger at holde regnskabet i balance da vi har en pæn formue nu (24098,01).

Revisoren var glad for at have haft god tid til at se regnskabet igennem – var glad for formen og indstillede at regnskabet blev godkendt –

Regnskabet blev godkendt.

 

 

Budget

Regnskab

2008

2008

Køb af kalve (22 - 19 stk)

160.000

144.150

Slagtning

70.000

47.046

Transport

4.000

5.000

Dyrlæge

0

469

Fodertilskud

5.000

1.500

Forsikring

1.300

1.167

Foderudstyr/fanghegn/tov

3.000

1.784

Generalfors., Internet mm

2.000

549

 

 

 

I alt

245.300

201.665

Pr. 1/4 andel

2.790

2.653

 

 

 

Depositum pr. kvart

2.500

 

 

 

Indtægt

 

Depositum andele

192.915,00

Indgået efterbetaling 2008

14.284,00

Medlemsgebyr

50,00

Rente

165,00

I alt

207.414,00

 

Status

 

Formue overført fra 2007

17.339,00

 - manglende indbetaling 2007

-841,00

Overskud 2008

225,01

Tilgodehavende 2008 - netto

7.375,00

Formue ultimo sæson 2008

24.098,01

Kassebeholdning 15/11-08

16.723,99

 

 

Udgifter

 

Køb af køer:

 

2 kvier - Lykkehøj Hereford

12.400,00

3 kvier - Bent Toft

23.250,00

3 kvier Hugo Knudsen

23.250,00

3 kvier P. Juel Jensen

23.250,00

2 kvier MPS Hus&Have

15.500,00

2 kvier Henning Kristensen

15.500,00

1 kvie Enemærkegårds Hereford

7.750,00

1 kvie Jesper Nørtoft Jensen

7.750,00

2 kvier - Henning Jensen

15.500,00

Køb af køer i alt

144.150,00

 

Køb af køer i alt

144.150,00

Kursus - forplejning (netto)

349,80

Transport - kvier

5.000,00

Forsikring

1.167,25

Strømmålere

340,00

Gebyr

0,00

Foder

1.500,00

Dyrlæge

468,50

Web-hotel

153,75

Domæne

45,00

Foderbeholdere

1.016,18

Hegnspæle og el-tråd

175,85

Tov

251,90

Slagter, inkl. levering

47.045,76

Udbetalt retur 2008

5.525,00

I alt

207.188,99

 


 

ad4.   Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Der var to forslag om kvægracer i 2009 – dels forslaget om kun at have hereford dels et forslag om at have flere racer – det blev samlet til en drøftelse. Efter en meget lang debat opsummerede dirigenten (Karl) og foreslog at man stemte om 3 forslag sideordnet, efterfulgt at en afstemning om de 2 forslag med flest stemmer.

Forslag 1: kun Hereford

Forslag 2: kun Angus

Forslag 3 både Hereford og Angus

Ved første rund fik forslag 1:12 stemmer, forslag 2: 0 stemmer og forslag 3: 6 stemmer –

Ved anden runde fik forslag 1: 12 stemmer og forslag 3: 6 stemmer – Forslag 1 blev vedtaget

Næste sæson har vi kun Hereford.

 

Det tredje forslag omhandlede håndtering af indmad, da indmaden i år ikke var blevet delt op i mindre stykker inden det blev nedfrosset af slagteren som tidligere år, men også for at sikre alle mulighed for at få indmad – ikke kun dem der kommer først.

Efter en kort debat blev det besluttet at holdlederne organiserer uddeling af indmad efter evne. Uanset hvad, skal mindre pakker dog aftales med slagteren næste år.

 

Det fjerde forslag var et aktiveringsprojekt som indebærer drivning af køerne til slagtestedet fra hesteryg.

Forslaget blev ikke særligt positivt modtaget og blev trukket.

 

ad 5.   Foreningens udvikling - åben debat

Køerne har været dejlige. Der er meget stor tilfredshed med slagteriet.

Folk har været i tvivl om man behøver skrive i bogen hvis alt er ok. Til næste sæson så husk at Man Altid Skal Skrive I Bogen, og at man skal kontakte holdlederne hvis der er problemer af alle slags, manglende foder, bumser, bylder osv.

Vi har ifølge græsningsaftalen (som kan ses på foreningens hjemmeside) pligt til at tilse dyrene hver dag.

Holdlederne blev spurgt om de ville fortsætte – begge genopstillede og blev valgt.


ad 6.   Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
Karl fremlagde budgetforslaget for 2009 og foreslog en mindre forhøjelse af depositum til 2700 for en kvart.

Budgettet blev godkendt.

 

Regnskab

Budget

2008

2009

Køb af kalve (19 stk)

144.150

160.000

Slagtning

47.046

52.000

Transport

5.000

6.000

Dyrlæge

469

1.000

Fodertilskud

1.500

3.000

Forsikring

1.167

1.300

Foderudstyr/fanghegn/tov

1.784

2.000

Generalfors., Internet mm

549

1.000

 

 

 

I alt

201.665

226.300

Pr. 1/4 andel

2.653

2.975

 

 

 

Depositum pr. kvart

2.500

2.700 

 

 

ad 7.   Valg af bestyrelse
Lena Frydensberg-Holm (formand)

Karl Vogt-Nielsen (kasserer)

Flemming Jørgensen

Michael Sterll
Flemming Sørensen

Nyvalgte:

Vilim Kristic

Stig Sørensen


Ad8 Valg af revisor

Eva Jordy blev genvalgt


Ad9 Eventuelt
Dansk Naturfredningsforening havde arrangeret en pragfuld dag om kogræsserforening – det kan anbefales at deltage.

Vores foreninge er Danmarks største kogræsserforening.

Alle opfordres til at lave sociale arrangementer (det påhviler ikke holdledere eller husmodergruppe) -  bestyrelsen sender gerne besked ud til medlemmerne.

 

Ad10 Tegning af andele

Sker ved indbetaling af depositum på

 

Ottendedel: kr. 1.350

Kvart andel: kr. 2.700

Halv andel:  kr. 5.400

 

Angiv relativ størrelse: Lille, mellem el stor andel – eller ligeglad

Men først når der kommer mail herom.

 

6/12-08 Karen Borchersen

 


 

Referat fra generalforsamling for 2008-sæsonen

Torsdag den 29. november 2007 på Loftet i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4

 

1. Valg af dirigent og referent

 Karl Vogt-Nielsen blev valgt til dirigent og Peder C. Mogensen til referent

  

2. Bestyrelsens beretning

 Formanden aflagde beretning med udgangspunkt i følgende punkter:

 

Sæsonens forløb
 • Generalforsamling 27. november 2006
 • Nu med tre hold heraf to Hereford og et Angus
 • Køerne ankom over tre dage 21. 28. og 29. april
 • Kursus 2. maj med bistand fra Agendacentret
 • Køerne blev hentet 22. og 23. oktober
 • Kødet blev leveret 6., 7., 8. og 10. november

 

Erfaringer
 • Køb af køer – tegning af andele
 • Problemerne med bortløbne køer fra fold 2-3
 • Vagtplan
 • Holdledelse
 • Problemer med pasning af køerne
 • Foder
 • Arbejdsopgaver herunder lassohold
 • Intern kontakt – information
 • Medier, besøg m.m.
 • Økonomi (kontingent, andele, slutafregning)

 Der var forslag om bedre fodertrug. Gode ideer efterlyses.

 Nye mailadresser skal meddeles til foreningen.

 Under kommunikation var der flere emner herunder at hjemmesiden kan blive bedre. Bolette har tilbudt at vedligeholde hjemmesiden. Der blev efterlyst mulighed for at kommunikere via hjemmesiden. Der blev også spurgt til om vi har et kartotek over mailadresser. Det blev oplyst at hold 2 har et program der kan håndtere vagtplanlægning.

 Flere medlemmer tilkendegav at der var behov for at sikre at meddelelser kommer frem til de rette og at det generelt var vanskeligt at kommunikere internt. Information skal være et sted alle kender.

Status
 • Vi er nu ca. 100 medlemmer
 • Græsningsaftale – opdeling af den store fold
 • Kontakt med kvægleverandører

Der er kontakt til leverandører i Jylland, da der er meget få på Sjælland. Der var debat om størrelsen af køerne herunder om vi helst vil have en ensartet størrelse eller en mere forskellig størrelse, der giver mulighed for forskellig mængde kød i sidste ende.

Der var herefter en lang debat hvor flere medlemmer tilkendegav at de mente at have fået for lidt kød, at de bedste udskæringer manglede og at det hakkede kød var for fedt. Der var kort sagt udbredt mistanke om at der hos slagteren er forsvundet en betydelig del af det bedste kød.

Der er ikke noget at gøre ved det skete, men for at sikre at det ikke sker igen, vil Mette samle en gruppe der skal udrede tingene og definere ønsker til fremtidig udskæring samt komme med forslag til hvordan vi kan kontrollere slagteren uanset om vi fortsætter med den nuværende eller skifter til en anden.

Beretningen blev herefter godkendt

  

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Formanden fremlagde i kassererens fravær regnskabet for 2007. De samlede udgifter var 231.148 kr. og indtægterne 243.464 kr. hvilket giver et overskud på 12.316 kr. Formuen ultimo 2007 bliver dermed på 17.339 kr.

Revisoren havde igen kun haft kort tid til at revidere regnskabet og havde en række bemærkninger.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

  

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Der var forslag om at andelshaverne på baggrund af den gode økonomi ikke betaler kontingent.

Forslaget blev godkendt.

  

5. Foreningens udvikling – åben debat

Debatten vedrørte især foreningens struktur hvor der bl.a. var forslag om at holdledere skal have sæde i bestyrelsen hvilket dog ikke blev vedtaget. Det er ikke i overensstemmelse med vedtægterne og holdledere kan selv stille op til bestyrelsen. Overordnet var der enighed om at fortsætte i en forening og med tre hold.

Der blev valgt holdledere for 2008 og det bliver:

Hold 1: Karl

Hold 2 : Michael

Hold 3: Flemming Sørensen

 

Vagtmestre bliver:

Hold 1: Ole Peter Norsk

Hold 2: Charlotte Vedgren

Hold 3: Anja Elkær

 

Følgende har meldt sig til arbejdshold:

Hans Helmuth Bruhn

Karen Borchesen og Flemming Sørensen

 

Formanden efterlyste flere frivillige.

Endelig vil Inge tage sig af at få undersøgt hvorfor vandstanden i hold 1’s fold er så høj og om vi må påregne at det fortsætter.

  

6. Fremlæggelse af budget og godkendelse heraf

 Formanden fremlagde forslag til budget for 2008 med samlede udgifter på 245.300 kr. ved køb af 22 kalve.

 Forslaget blev godkendt og depositum blev fastlagt til 2.500 kr. pr kvart.

 

7. Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Karl Vogt-Nielsen
 • Lena Frydensberg-Holm
 • Kjell Erik Hansen
 • Ole Lintrup
 • Flemming Jørgensen
 • Michael Sterll
 • Flemming Sørensen

Lena blev valgt til ny formand, Karl blev valgt til kasserer og Kjell blev valgt til sekretær.

  

8. Valg af revisor

Eva Jordy blev genvalgt.

  

9. Eventuelt

Et medlem spurgte til om alle var tilfredse med kødets mørhed. Der var lidt forskellige holdninger, men de fleste mente at det var bedre end sidste år hvilket skyldes at kødet har hængt længere i år.

På forsamlingens vegne takkede Flemming Sørensen formanden for en stor og flot indsats for at få foreningen stablet på benene hvilket udløste et stort bifald fra de tilstedeværende.

  

10. Tegning af andele

Der bliver sendt mail ud og tegningen begynder primo december.

Depositum

Ottendedel: kr. 1.250

Kvart andel: kr. 2.500

Halv andel: 5.000

Der skal angives race dvs. Angus eller Hereford eller ligeglad og der skal angives størrelse dvs. lille, mellem eller stor eller ligeglad.

 


Referat af generalforsamling  for 2007-sæsonnen
Tid: Mandag den 27. november 2006 kl. 19.00-21.15

Sted: Loftet, Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 4, 2300 København S

Før selve generalforsamlingen gav skovfoged Svend Norup fra statsskovdistriktet en engageret og interessant orientering om Vestamager og behovet for naturpleje, som vi hjælper til med som kvægholdere. Han gav i den forbindelse en forklaring på hvorfor det ikke er muligt at have får på Vestamager, da de er raske smittebærere af en sygdom som dræber dåvildtet. Der vil dog være mulighed for at få et mindre areal nord for motorvejen.

 

Valg af dirigent og referent 

Karl Vogt-Nielsen blev valgt til dirigent og Peder C. Mogensen til referent

 

Bestyrelsens beretning 

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning og omtalte årets gang i foreningen herunder:

 • Generalforsamling den 21. februar

 • Køerne ankom 28. og 29. april

 • Kursus blev afholdt 10. maj

 • Køerne blev hentet 16. oktober, og

 • Kød blev leveret 27. oktober

 Formanden berettede endvidere om de erfaringer der er indhøstet om:

 • Køb af køer

 • Vagtplanlægning

 • Pasning af køerne

 • Arbejdsopgaverne i øvrigt herunder lassoholdets arbejde

 • Den interne kontakt og information

 • Forholdet til medierne og besøg, samt

 • Økonomi

Der blev fra flere sider givet udtryk for at der er behov for bedre foderbeholdere, som er tætte evt. med spændebånd. Der var enighed om, at sådanne anskaffes.

Der er nu ca. 100 medlemmer og der er behov for mere græs hvis alle skal være med og det formentlig i tre hold. Der er en aftale på vej med Jægersborg Statsskovdistrikt, som forvalter områderne på Vestamager. Der er allerede nu kontakt med leverandørerne af køer herunder også om Angus idet der er stemning for et hold af denne race. Angus er i øvrigt lidt større dyr end Hereford. Kort før generalforsamlingen havde 78 medlemmer (for)tegnet sig for 17 5/8 køer og der resterer derfor ca. tre køer, som der kan tegnes andele på, hvis vi skal have tre hold med 7 køer hver.

 Endeligt redegjorde formanden for den sideaktivitet med dåvildt, som omkring 10 medlemmer havde gjort brug af.

  

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Formanden fremlagde i kassererens fravær regnskabet, der udviste indtægter på kr. 145.966 og udgifter på kr. 139.298 hvilket giver et overskud på kr. 6.668, der foreslås henlagt som reserve til evt. dyrlæge, destruktion, erstatningsdyr eller lignende.

Regnskabet var ikke revideret, da den valgte revisor ikke havde haft tid nok til at revidere det. Bilag og regnskab var ifølge formanden oversendt tre dage før generalforsamlingen.

Det blev besluttet, at regnskabet lægges ud på hjemmesiden og at det fremover udsendes forud for generalforsamlingen. Det blev endvidere vedtaget, at det tilstræbes at regnskabet sendes til revision 14 dage før generalforsamlingen.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Der var indkommet en række forskellige forslag:

Michael Sterll

 • På hjemmesiden oprettes en kulinarisk rubrik
 • Der tilføjes på hjemmesiden et historisk afsnit om området og kogræsserne
 • Der etableres en mere fast aftale om dådyrene
 • Der gøres mere opmærksom på hudernes anvendelighed

Ad 1: ”Husmorgruppen” har forslag om opskrifter, udskæring og anvendelse. 

Ad 2: Forslagsstilleren kan selv levere bidrag. 

Ad 3: Der kan ikke laves en fast aftale. Det er et årligt tilbud som alle borgere kan benytte sig af. Vi har bare aftalt med skovløberen, at vi koordinerer købet blandt vore medlemmer. Derfor vil det næste år også fungere med en venteliste.

Ad 4: Huder er en vanskelig sag og det koster uanset alternativ ca. kr. 2.000 pr. stk.

 

Mette Schorebye

Mette tilbyder at være tovholder for en gruppe der står for sociale arrangementer og administrerer hjemmesiden omkring det kulinariske. Som delaktivitet etableres en gruppe af ”grillkoordinatorer”:

 • Hanne Karlsen
 • Margit Nielsen
 • Mette Schorebye

Forslaget accepteret og godkendt

 

Karl Vogt-Nielsen

På kursusdagen fremlægger ”grillkoordinatorerne” forslag til grilldage i juni og august/september.

Godkendt

 

Mette Schorebye

Mette foreslår et logo samt caps, T-shirt eller lignende.

Godkendt at der arbejdes videre med forslaget

 

Anja og Jacob Elkær

Der skal af to medlemmer i fællesskab kunne bestilles en halv ko, som opskæres med de muligheder for bedre stykker, som det giver. Herefter kan de to medlemmer selv dele den halve i to kvarte mellem sig og afregne indbyrdes efterfølgende.

Godkendt – og enkeltmedlemmer kan også bestille en halv ko.

 

Christina Ossum

 • Mindre fedt i hakkekødet
 • Mulighed for geder

Ad 1: De fleste tilstedeværende kunne ikke nikke genkende til det meget fedt, men ønskede i øvrigt ikke alt for magert hakkekød. Til gengæld mente flere at kødet burde hænge længere. Formanden lovede at tale med slagteren til næste år.

Ad 2: Formanden mente, at det måtte indebære de samme problemer med geder som med får i forhold til dåvildtet.

 

Bestyrelsen

Vedtægterne ændres så bestyrelsen fremover består af ”mindst 5” medlemmer mod nu ”3-5”.

Godkendt

 

Foreningens udvikling – åben debat

Formanden lagde op til debat med flg. punkter:

 • Fælles bestyrelse og økonomi
 • To hold Hereford og et hold Angus
 • Daglig pasning i tre hold med hver sin fold
 • En kontaktperson til hvert hold
 • Et fælles arbejdshold/lassohold
 • Tre vagtplan-koordinatorer
 • Ressourcepersoner (f.eks. til foder)
 • Andet

Ad 1: Der var enighed om at foreningen formentlig ikke kan være større med den nuværende organisationsform, men en tilpasning af organisationen kan evt. komme på tale. Alternativt kan foreningen være fødselshjælper for en ny forening, men statsskovdistriktet vil givetvis helst have kun en samarbejdspartner.

Ad 2: Sådan bliver det på baggrund af forhåndstilkendegivelserne: Hereford 26, Angus 17 og ligegyldigt 31.

Ad 3: Nødvendigt med tre selvstændige hold af praktiske årsager.

Ad 4: Kontaktpersoner bliver for Hold 1: Karl Vogt-Nielsen, Hold 2: Michael Sterll og Hold 3: Christina Ossum med Katrine Rahe som viceholdleder.

Ad 5: Lassoholdet består af ca. 15 medlemmer.

Ad 6: De tre vagtplanlæggere bliver for Hold 1: Ole Peter Norsk, Hold 2: Charlotte Vedgren og Hold 3: Anja og Jacob Elkær.

Ad 7: Tages op senere.

Ad 8: Der udspandt sig en længere diskussion for og imod brugen af hund i vort lille kvæghold. Formanden henviste spørgsmålet til afgørelse internt på  Hold 3 (Angusholdet), da Katrine, som er forslagsstiller og hundefører, er på dette hold.

 

Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

Formanden forelagde forslag til budget på i alt kr. 216.901, der bygger på køb af 21 kalve.

Godkendt

 

Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt:

 • Karl Vogt-Nielsen
 • Kjell Erik Hansen
 • Ole Lintrup
 • Allan Finne Ipsen
 • Søren Stig Jensen
 • Lena Frydensberg-Holm
 • Ole Krarup Jensen
 • Flemming Jørgensen
 • Michael Sterll

 

Valg af revisor

Genvalg til Eva Jordy

 

Eventuelt

Intet

 

Tegning af andele

Andele blev tegnet


Indkaldelse til generalforsamling for 2007 sæsonen

Tid: Mandag d. 27. november 2006 kl .19-21 (forventet sluttid) Sted: "Loftet" - Øresundsvej 3  -  der kan købes drikkevarer.

Der henvises i øvrigt til vedtægterne samt den udsendte indkaldelse.

Indkaldelse til generalforsamling 2006

Tid: Tirsdag d. 21. februar kl .19-21 (forventet sluttid) Sted: "Loftet" - Øresundsvej 3  -  der kan købes drikkevarer.  
Hvem er stemmeberettiget (hvis det skulle blive nødvendigt)? Bestyrelsen har besluttet, at alle medlemskontingenter betalt før 1. oktober gælder for den gamle sæson - og at man altså skal betale medlemskontingent for 2006 (kr. 50 til konto: reg.nr: 3199 kontonummer 3199263900) for 2006 for at have stemmeret. Kontingent betalt fra 1. oktober og frem er altså gyldigt kontingent for 2006. Dette er naturligvis lidt rodet og derfor har vi da også fremsat et ændringsforslag til vedtægterne, så det fremover er helt klart, hvornår en ny sæson starter kontingentmæssigt. Nogle vil måske med en vis rette hævde, at når de har indbetalt længe efter at sæsonen var i gang, så opfattede de som gebyr for den nye sæson - Jeg vil dog opfordre til forståelse for, at her i startsæsonen har vi haft en del startudgifter, og at medlemmer som er koblet på undervejs i sæsonen også har fået e-mails etc. og et eller andet tidspunkt skal der jo slås en streg....med ændringsforslaget gøres det klart, at et betalt medlemskontingentet følger en sæson fra november til november.     Nedenfor er dagsordenen - samt 4 ændringsforslag til vedtægterne fremsat af bestyrelsen. Hvis andre har forslag til generalforsamlingen skal de ifølge vedtægterne være indkommet (til undertegnede) senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse - dvs. senest søndag d. 12/2   Dagsorden for generalforsamling
  1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4.   Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5.   Foreningens udvikling - åben debat
6.   Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
7.   Valg af bestyrelse
8.   Valg af revisor
9.   Eventuelt
10. Tegning af andele
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre andet begæres.
  Ændringsforslag:   1. I §7 ændres tidspunktet for generalforsamlingen til at være 4. kvartal fremfor 1. kvartal. Begrundelse: Praksis viser, at vi er nødt til at planlægge næste sæson INDEN generalforsamlingen kan afholdes i 1. kvartal - og det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til medlemmernes mulighed for indflydelse. Derfor synes bestyrelsen, at det er mest praktisk formelt at starte en ny sæson med generalforsamlingen og her lægge linjerne for bestyrelsens planlægning af den kommende sæson - i praksis i november måned.   2. I §6 ændres regnskabsåret til at gå fra 1. november til 1. november. Begrundelse: Skal ses i sammenhæng med ovenstående. I praksis afsluttes sæsonen med udleveringen af kødet i oktober. Planlægningen af den nye sæson starter herefter - herunder indmeldelse af nye medlemmer.   3. I §3 præciseres, at kontingentet følger regnskabsåret, dvs. at kontingent til ny sæson er kontingenter betalt fra 1. november. Begrundelse: Vi har i år været noget usikre på, hvilken sæson et betalt medlemsgebyr egentlig skal gå fra, og er som nævnt indledningsvis endt på, at alle der har betalt før 1. oktober gælder for sæsonnen 2005, uanset om man har været andelshaver eller ej, mens alle der har betalt herefter betragtes som kontingent for den følgende sæson (altså 2006). Det vil dog være mere klart, hvis vi definerer starten på en ny sæson som 1. november og evt. opkræver kontingent til den nye sæson sammen med slutafregningen af kødet i oktober.   4. I §3 ændres depositumets størrelse fra kr. 1.000 til kr. 2.000 da dette svarer til behovet, når vi vælger at købe dyrene frem for leasing, som vi dengang vedtægterne blev lavet, antog vi ville starte med.

mvh På bestyrelsens vegne Karl Vogt-Nielsen  


Generalforsamling 2005 blev afholdt  tirsdag d. 5 april kl. 19.

På generalforsamlingen blev fastlagt rammerne for bl.a. vagtplanlægningen og bestyrelsen fik bemyndigelse til at indgå aftale om køb eller leasing af - så vidt muligt - økologiske dyr.

Der er endvidere afholdt kursusdag d. 3. maj kl. 17-20 i Naturcentret.

 

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk