Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Udsendte mails
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Historie
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Referat af generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 torsdag d. 13 marts kl 18:30 på Naturcentret
Tilstede 20-30 medlemmer
1. Valg af dirigent og referent
Flemming Mathiesen blev valgt til dirigent og Karen Borchersen til referent

2. Bestyrelsens beretning for sæsonen 2013
Formand Flemming Sørensen fremlagde foreningens beretning
Efter sidste års generalforsamling fik vi leveret 20 kvier. Leveringen skete som sædvanlig med meget kort varsel, så det var svært at komme ud og se kvierne blive sluppet løs.
To af kvierne hoppede over hegnet til naboerne. I år var der allerede kvæg i nabofolden, så  de stod ikke som forrige år udenfor og ville ind. Så de måtte blive indtil vi fik arrangeret indfangning.
Vi afholdt som sædvanlig koklapperkursus men vejret var ikke rigtig med os. Vi var to familier, som fandt ly ved det nye bålsted i lunden ud mod skibet. Det var meget hyggeligt men vi burde have været flere.
Der blev afholdt et par yderligere specialkurser for de nye medlemmer, som ikke kunne den første dag.
I løbet af vinteren var to af foreningens spande forsvundet, så vi havde kun en spand til korn. Den løb relativt ofte tør for korn. Der var et medlem, som tilbød at assistere med indkøb af korn. Det bør vi få aftalt og skrevet i bogen og på hjemmesiden, så vi ikke så ofte står på en vagt uden korn.
Vi fik ikke indkaldt til yderligere grill-arrangementer i løbet af sæsonen. Det blev taget op på bestyrelsesmødet sidst på året.
Ud på eftersommeren/efteråret blev der afholdt bestyrelsesmøde. Vi aftalte blandt andet datoer for generalforsamling og andre datoer, så der var bedre styr på aktiviteterne i foreningen.
Bestyrelsen aftalte også hvordan indfangningen af de to undslupne kvier skulle ske. Vi ville kontakte ejeren af dyrene i nabofolden og høre hvad der var muligt. Hans Christian foreslog, at det blev ordnet, når han var derude med sin firehjulstrækker. Der var kun behov for to medlemmer til at bistå. Flere ville blot forstyrre. Da der ikke var hul i hegnet blev strømmen slået fra og hegnet trukket til side. Hans Christian trommede vore dyr sammen og fik dem lodset ind i folden.
Vi har jo en sjælden plante i vores fold og i løbet af sæsonen blev indhegningen af planterne færdig. Det betyder også at vi har mindre græs til dyrene, så det skal der gøres noget ved (udvide græsningsarealet).
Vi planlagde indfangningen med ansvarlige for de forskellige aktiviteter. Vi fik relativt hurtigt indfanget de 18 kvier men de to undslupne var lidt sværere. Heldigvis kunne vi lettere fange dem ind, nu da vi havde indfangningen i midten af folden. De to sidste gik selv op i lastbilen.
Udleveringen af kød gik næsten som det plejer. Dog havde slagteren glemt indmaden ved første dag og posen med ben var ikke lige planlagt.
Dyrene havde i 2013 en større gennemsnitsvægt end tidligere år.
Vi har snakket med Hans Christian om at han godt kan undvære noget af hans areal. Vi mangler at få den endelige aftale med skovdistriktet, men det er forhåbentlig ikke noget problem.
I forbindelse med regnskabet luftede vores kasserer Lonnie, at det ville være rart om vi kunne begrænse tilbagebetalingen af især småbeløb sidst på året. Det regner jeg med vi kan snakke om under et senere punkt på dagsordenen.
Samlet var 2013 fattigt på socialt samvær men dyrene havde det godt og kødet synes jeg også er lige så godt eller bedre end tidligere år.
Spørgsmål til Beretningen:
Q: Hvem er Hans Christian?
A: Hans Christian er en sønderjysk landmand som ejer dyrene i vores nabofold.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet er vedlagt som bilag.
Regnskabet blev gennemgået. Slutafregningen er ikke helt gennemført. Lonnie foreslog en bagatelgrænse på 25 kroner for ind- og udbetaling. Generalforsamlingen havde forståelse for, at det var meget bøvlet at afregne de mange småbeløb og der blev besluttet en bagatelgrænse på 50 kr.
Desuden bad Lonnie om at alle foreningens medlemmer sender en mail til sundbyko@gmail.com med navn, medlemsnummer og information om bankkonto.

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Der har været en forespørgsel om levering af grise og lam ikke kunne ske på et andet tidspunkt end sammen med kvierne. Da dette vil give yderligere omkostninger til transport var der ikke stemning for dette.

5. Foreningens udvikling ‐ åben debat

 • Flemming opfordrede til flere grillparties. Foreningen giver salat og grillkul ved disse arrangementer – hvoraf det første er i forbindelse med koklapperkurset den 24. maj. Der aftales nye grillparties løbende – f.eks i forbindelse med kopasserkurset.
 • Lena foreslog et forum for at sende vigtige beskeder, f.eks. observation i folden som andre bør vide (kopi af notits i vagtbogen som selvfølgelig fortsat skal skrives ) eller hvis man tager initiativ til et socialt arrangement og indbyder medlemmer. Det blev besluttet at oprette en Google gruppe (Karl VN tilbød at oprette den, men med Karen som administrator).

Bestyrelsen laver retningslinjer for brug af mailgruppen og for besvarelse af mails fra gruppen. Det opfordres til at man bruger emnefeltet.
Karen gjorde opmærksom på at der er en gruppe på facebook (pt er det en åben gruppe)

 • Michael, Flemming og Karen har revideret hjemmesiden, og blandt andet tilføjet en kogebog som har været et ønske i mange år. Forslag og kommentarer bedes sendt til Flemming og Karen – især hvis ting er svære at finde på hjemmesiden.
  Der blev spurgt til kontaktinformation til skovløberne tilknyttet Jægersborg Skovdistrikt. Flemming svarede at kontakt til skovløberne, dyrlæge med mere varetages af bestyrelsen, og derfor ikke står på hjemmesiden.

Generalforsamlingen påskønnede arbejdet med den nye hjemmeside.

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
Budgettet som ses sammen med referatet blev godkendt.
pr. 18.03.2014 er der afsat 12 7/8 kvie.

7. Valg af bestyrelse
Karl Vogt Nielsen genopstillede ikke, den resterende bestyrelse genopstillede.
Nye bestyrelsesmedlemmer: Klaus Larsen og Stig Sørensen
Bestyrelsen 2013 består af:

 • Flemming Steen Sørensen
 • Lonnie Ellebye
 • Michael Sterll
 • Jacob Jul Nørup Pedersen
 • Karen Borchersen
 • Mette Schorebye
 • Dorit Wahl-Brink
 • Isabel Calabuig
 • Lena Frydensberg-Holm
 • Klaus Larsen
 • Stig Sørensen

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
8. Valg af revisor
Ib Jensen blev valgt som revisor.
9. Eventuelt
Foreningen giver salat og grillkul ved foreningens grillparties – hvoraf det første er i forbindelse med koklapperkurset den 24. maj. Der aftales nye grillparties løbende – f.eks i forbindelse med kopasserkurset.


Isabel opfordrede til et kornindkøberkursus med efterfølgende grill.

 

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk