Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Udsendte mails
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Historie
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Referat af generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 23. marts 2015,
Tilstede var 17 medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent
Elias Avn blev valgt som dirigent og Karen Borchersen blev valgt som referent.
Elias startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Flemming Sørensen præsenterede bestyrelsens beretning og gav bagefter en introduktion til Naturparkplan 2015-20

Bestyrelsens beretning
Sæsonen 2014 startede godt med koklapperkursus med grill og der blev desuden holdt de sædvanlige ekstra kurser for nye medlemmer, der kom til hen over sommeren.

Vagter er gået helt fint og mange har brugt vores Facebook gruppe til at bytte vagter.

Hen på sommeren indløb der en melding om at vi vist havde en drægtig kvie igen. Mikkel skulle på ferie, så det var leverandørens søn, som skulle hjælpe os.
Kvien begyndte at kælve på en hverdag, så vi indkaldte medlemmerne og hjælp fra leverandøren. Men da det var i arbejdstiden kom der ikke ret mange.Leverandøren vurderede at kvien ville blive træt og fortsatte forsøget blandt andet langt ind i nabofolden. Der var efterhånden kommet flere til men et forsøg på at udnytte brændeskærmsfolden resulterede i at kvien gik gennem hegnet og sad fast på vejen ud igen. Efter at strømmen til hegnet blev afbrudt blev kalven trukket ud.
Vi fik malket noget råmælk ud og håndfodret kalven men det lykkedes ikke at få den på benene. Vi valgte derfor at forlade den for at give den fred. Dagen efter kunne den stadig ikke stå, så vi valgte at få den aflivet. Efter en stor indsats fik vi kontakt til nogle lokale, som kunne hjælpe os men da de så kalven vurderede de at de gerne ville overtage den.
Kalven blev derefter flasket op men fik desværre trommesyge i november og måtte aflives. Koen havde det tilsyneladende fint efter den hårde oplevelse.
Indfangningen af den drægtige kvie forløb ikke som den burde og vi afholdt derfor et evalueringsmøde, hvor der kunne svares på de mange spørgsmål. Der kom flere forslag til nødvendige tiltag.

Vi fik brug for tiltagene kort efter, da vi tilkaldte dyrlæge for at tilse kviernes øjne, som så betændte ud. Vi lånte en fangefold, fik den sat op, et fangsthold fik kvierne ind i folden. Dyrlægerne tilså dem og vi fik konstateret at de havde øjensygdommen pink eye. Vi fik noteret hvilke dyr der havde sygdommen og fik dem alle behandlet mod de fluer som spreder sygdommen.
Derefter blev de raske dyr sluppet fri og Lena meldte sig til at behandle dyrene og fik et kursus i at give penicillin. Dyrene skulle have et skud tre dage i træk, så vi fik anskaffet en mini-big-balle hø og givet dem noget vand morgen og aften. De tiltag, som vi havde drøftet havde virket helt efter bogen.

Sidst på sæsonen åbnede skovvæsnet for indhegningen af brændeskærmen, så kvierne kunne græsse. Græsset var højt, så det var en stor succes hos køerne.
Proceduren omkring indfangning blev gentaget med succes igen da dyrenes skulle til slagter. Det var en helt anden oplevelse at få kvierne læsset på lastbil. Det var dog en noget våd oplevelse, fordi folden var halvt dækket med vand og nogle af kvierne skulle hentes udenfor folden.

I løbet af året har jeg haft kontakt til flere spirende kogræsserlaug og andre. Vi havde en 0.te klasse forbi og Københavns kommune fik en introduktion i forbindelse med at KKGL etablerer sig oppe ved grønjordssøen. Desuden havde vi besøg af en busfuld landmænd fra Jylland som gerne ville høre om kogræsserforeninger. Vi har også været ude i Brønshøj og fortælle om foreningen. De overvejer at bruge kvæg til naturpleje i den nord-østlige del af Utterslev mose.

Lige før generalforsamlingen er vi blevet kontaktet af fårelauget, som har besvær med at få græsset deres arealer tilstrækkeligt ned. De har fået brændt store dele af rørhvenen ned og har spurgt om vore kvier evt. kunne græsse deres arealer noget af sæsonen. Det har været oppe i bestyrelsen og vi skal drøfte det senere på generalforsamlingen.

I 2014 fik vi afsat de sidste andele meget sent. Bestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte antallet af kvier til 18. Det passer også bedre med foldens størrelse.
Samtidig har vi aftalt, at kvierne skal tjekkes for drægtighed inden de bliver leveret, så vi med sikkerhed ved at vi ikke får kvier der kælver i løbet af sæsonen.
I løbet af 2014 har en masse medlemmer ydet en meget meget stor aktiv indsats. I er for mange til at nævne jer alle.

Der var spørgsmål til samgræsningen – om der var problemer med leverikter – det kunne Flemming bekræfte. Derfor afventer vi et møde mellem fårelauget og en dyrlæge.

Naturparkplan 2015-2020
Kalvebod fælled indgår nu i Naturpark Amager sammen med Amager fælled, Kongelunden og Sydstranden.
Michael Sterll og jeg har været til møder om det og fået orienterende materiale.
Der er udpeget fokuspunkter for de nærmeste år og de der har lidt med os at gøre er:

 • Natur
  • At etablere kogræsserlaug på nye arealer på Amager Fælled
 • Kulturarv
  • At der sker en opprioritering af den kulturhistoriske information
 • Friluftsliv og tilgængelighed
  • At fortsætte den løbende revidering af foldere indenfor naturparkens område med henblik på den bedst mulige formidling af parkens oplevelsesmuligheder
  • At tage initiativ til at få nye brugergrupper til at benytte Naturparken
 • Turisme og erhverv
  • Umiddelbart IAB.
   • Kan en kogræsserforening være en turistattraktion?
 • Formidling
  • At indrette en ny naturskole … med fokus på de yngste (0-6år)
   • Kunne skolen bruge væres kvier?

Der var spørgsmål til samgræsningen – om der var problemer med leverikter – det kunne Flemming bekræfte. Derfor afventer vi et møde mellem fårelauget og en dyrlæge. Flemming vil forsøge at komme med til dette møde.
Vi skal ikke risikere vores dyr.

Der var spørgsmål til problemet omkring drægtige kvier.
Skal dyrene testes fordi vi ikke gider levere dyr tilbage hvis de er drægtige? Nej de skal testes, fordi vi ikke er dygtige nok til at spotte dyrene før de er blevet for drægtige til at blive transporteret (en måned før kælvning)

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet var ikke helt færdigt, Revisoren har konstateret at alt ser fornuftigt ud, og foreslog at han gennemgår regnskabet med kassereren, og regnskabet sendes ud med referatet og godkendes så endeligt på næste generalforsamling – dette blev vedtaget
Pr. 1. januar stod der 37.000 kr på vores konto (efter afregning af 2014 kvier – og før andelstegning for 2015)

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

 • Mette Schorebye har bedt om at vi igen drøfter muligheden for at have Aberdeen Angus.

Den øvrige bestyrelses indstilling er at der oprettes en ny forening med Aberdeen Angus for de medlemmer der har lyst til dette. Man kan jo sagtens have en ottendedel af hver slags.
Deltagerne i generalforsamlingen var helt enige om at Aberdeen Angus ikke er børnevenlige og at det derfor ikke er dyr foreningen skal beskæftige sig med.

 • Bestyrelsen har planlagt følgende datoer for sæsonen
  • kopasserkursus – søndag den 31. maj kl 15 efterfulgt af grill
  • Insektbehandling (mod pinkeye) weekenden den 27-28 juni (ikke endelig skemalagt) Her skal vi gerne låne fangstfolden.
  • Og endnu et grillarrangement (evt. blindsmagning) den 15. august

Dette forslag blev taget til efterretning

5. Foreningens udvikling - åben debat
Karen præsenterede en guide for koklappere udarbejdet af en del af bestyrelsen
Guiden indeholder dels en guide til pasning af dyrene dels vejledning i hvad man skal gøre når tingene ikke er som de skal være
Det blev foreslået at den lægges på hjemmesiden og med en QR kode på skiltet ved folden så man nemt kan finde den når man har brug for den.
Flere gamle medlemme påskønnede initiativet.

Anette Mathiesen spurgte hvorfor foreningen ikke søger eu-tilskud til dyrene. Flemming forklarede at Skovvæsnet får tilskuddet mod at varetage pasning af hegn og levering af vand i perioder med tørke.
Klaus kommenterede at man skal være en virksomhed for at kunne søge tilskuddet og det er vi ikke.

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
Der var ikke udarbejdet et egentligt budget, men generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen havde valgt at nedsætte antallet af dyr til 18 og at Flemming havde aftalt en pris på 7100 kr pr dyr ( inklusive drægtighedstest)

7. Valg af bestyrelse
Lonnie Ellebye, Isabel Calabuig, Dorit Wahl Brink og Stig Sørensen genopstillede ikke.
Flemming Sørensen, Karen Borchersen, Jacob Jul Nørup, Michael Sterll, Lena Frydensberg Holm, Klaus Larsen, Mette Schorebye genopstillede og Mia Bøttzauw opstillede
Alle blev valgt, Bestyrelsen konstituerer sig selv

8. Valg af revisor
Ib Jensen genopstillede og blev genvalgt.

9. Eventuelt
Karen spurgte til om  18.30 er et godt tidspunkt for generalforsamlingen, det var der opbakning til
Flemming Ellebye opfordrede alle nye til at deltage i kopasserkurset.
Generalforsamlingen opfordrede til at der fortsættes med lam og grise. På hjemmesiden findes et link til slagterens oversigt over udskæring.
Der blev snakket en del om hvor meget kød der er i en kvart eller ottendedel.

Kl 20 hævede Elias Avn mødet.

 

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk