Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Udsendte mails
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Historie
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Referat af generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Sundby kogræsserforening 29. marts 2016

Tilstede var 25 medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent
Flemming Ellebye blev valgt som dirigent og Karen Borchersen blev valgt som referent.
Flemming startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Flemming Sørensen præsenterede bestyrelsens beretning.

Sæsonen 2015 blev en begivenhedsrig sæson.

Vi havde aftalt, at vi ville kontakte fårelauget for at få en aftale om samgræsning efter at fårelauget havde fået afbrændt rørhvenen.
Lena og jeg var til et møde i fårelauget, hvor de havde besøg af en dyrlæge. Vi havde fundet ud af at kvier kunne få såkaldt katarsk feber, hvis de græssede, hvor fårene læmmede.

Dyrlægen havde ikke oplevet problemet og anså det for usandsynligt. Vi aftalte med fårelauget, at vi kunne græsse arealerne, når der ikke var får.  
Vi fik derfor sat kvierne på græs i trekantsfolden. Med 19 kvier i folden så tidligt på året blev den nedgræsset inden vores koklapperkursus. Vi fodrede dem med græs fra området ved kanalen og lod dem stå til koklapperkurset.

Mette og Jan Schorebye sørgede for bespisningen ved koklapperkurset – en god dag.
I forbindelse med kurset flyttede vi kvierne ad granatvej til vores egen fold.

De var ikke lette at styre men da de første gik ville de sidste også med.

I sommerferien flyttede fårelauget deres får til trekantfolden men de ville gerne flytte dem tilbage efter 3-4 uger. De to flytninger skulle ske i sommerferien, hvor det er lidt sværere at samle en stor flok.

Jeg mente at risikoen ved flytningsproblemer var større end værdien af den relativt korte græsningstid, så jeg aflyste vores samgræsning.

I august rapporterede et medlem at vi havde en kvie med hvidt øje.
En gennemgang af flokken viste kun én ramt kvie. Vi fik hende fanget ind, tøjret til brændeskærmsfolden og behandlet med penicillin.

Der blev lagt vand i 1.5 literflasker, så hun kunne blive tilset og vandet tre gange hver dag. Der blev også høstet lidt græs, så hun kunne få lidt føde. Vi besluttede i den forbindelse at anskaffe 12 rammer til en fangefold, men den ankom først efter kvien var færdigbehandlet.

Fra omkring 20. august havde vi besøg af en tyr fra nabofolden. Ejeren forsøgte flere gange at få den flyttet, men den blev ved med at komme tilbage. Da vi modtog vores fangefold testede vi den, og det viste sig, at tyren fulgte med kvierne ind i folden. Uheldigvis havde vi ikke nummeret til ejeren med ude i folden, så vi lod tyren gå igen.

Vi var dog forberedt, da vi satte hele folden op før indfangningen til slagtning. Det lykkedes at få tyren ind i folden. Inden dyretransporten kom lykkedes det dog tyren at flytte hele folden. Karen og jeg pacificerede den ved på skift at samle græs fra grøftekanten.

Indfangningen af kvierne gik rimeligt godt og det var en smal sag at få dem fra fangefolden og op i lastbilerne. Udleveringen gik godt fordi så mange hjalp til.

Når vi nu har fangefolden, så vil jeg mene vi kan flytte kvierne med færre medlemmer, da der skal bruges meget få til at spærre Granat- og Kanonvej.

Jeg vil derfor anbefale, at vi aftaler med fårelauget, at vi vil afgrænse deres folde – også i kortere perioder af fx 3 uger.

Bestyrelsen har valgt at bestille 18 kvier til sæson 2016.

Lige før generalforsamlingen er vi blevet kontaktet af journalisten bag Natursyn på DR P1 og af Mikkel (Mikkel Christiansen som skaffer vores kvier).

Dorthe Dalgaard fra Natursyn ville gerne lave en udsendelse omkring kogræsserforeninger.

Hun vil gerne have at både erfarne og nye medlemmer kunne være tilstede. Jeg har givet tilsagn på foreningens vegne. Dorthe foretrækker at det sker når vi modtager kvierne.Jeg har forklaret, hvordan udsætningen foregår men det vigtige er nok mere snakken om natursyn, dyrehold, naturpleje, brændeskærm mv.

Og det er der jo masser at snakke om selvom dyrene ikke lige er der.

Min taktik vil være at satse på hold nr. 3-4, så vi har nogle dage til at vænne dem til at komme efter spand eller græs-fra-hånd. Natursyn kan gennemlyttes via dr.dk/natursyn

Mikkel vil gerne have et indlæg til opdrætternes Herefordbladet.Mikkel vil gerne have bidrag fra både erfarne og nye medlemmer samt medfølgende billeder. Jeg har givet tilsagn på foreningens vegne.

Bidragene kan vente til starten af juni. Oktober nummeret 2015 kan findes på internettet.

Links:

Herefordbladet oktober 2015:
https://issuu.com/herefordforeningen/docs/indhold_114204_hereford_2015-4oktob

Natursyn på DR P1: http://www.dr.dk/p1/natursyn

Et nyt medlem spurgte til hvorfor der er samgræsning

  1. Vi har en fold med dårligt græs
  2. Der er rørhvene i fårefolden (trekantsfolden) Fårene vil ikke spise dette, men kvierne vil gerne spise nye spirer af rørhvene.
  3. For at have noget fælles med fårelauget
  4. For at have dyrene tættere på naturcentret
Der var ikke yderligere spørgsmål.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kasserer Mia Gennemgik det omdelte regnskab.

 

31.12.2014

Budget 2015

31.12.2015

Budget 2016

Udgifter

20 kvier

19 kvier

19 kvier

18 Kvier

Køb af dyr inkl. Transport

    189.375

      198.844

    181.925

      172.350

Slagtning

       68.332

        71.748

     70.924

        67.191

Arrangementer

         3.851

           4.043

         2.349

           2.500

Administration

         4.214

           4.299

         2.496

           2.500

Dyrlæge

         3.547

 

           787

           1.000

Korn

         1.365

           1.433

         2.205

           2.200

Udgifter i alt

      70.684

      280.367

    260.686

      247.741

Pr. kvie

       13.534

        14.756

     13.720

        13.763

Pr. kg

               77

                77

             74

                74

Slutafregning for året før

       13.332

 

 

 

Tilgodehavende Markeslevgaard

         1.250

 

 

 

Difference fra 2013

            136

 

 

 

Fangstfold

 

 

      17.663

 

Slagter Gris og lam

       13.029

 

      13.073

 

slutafregning, inkl. gris og lam

       29.646

 

         7.268

 

Udgifter i alt

    328.076

      280.367

    298.689

      247.741

Indtægter

 

 

 

 

Andelstegning

    282.891

      280.000

    266.000

      252.000

Medlemskontingent

         5.600

           5.200

         3.800

           4.700

Slutafregning for 2013

         1.603

 

 

 

Slutafregning for 2014

         5.372

 

 

 

Gris og lam

       26.700

 

      18.600

 

tilgodehavender som er tilgået forening

            205

 

           230

 

Indtægter i alt

    322.371

      285.200

    288.630

      256.700

Skyldig slutafregning Ko, gris og lam

        -4.771

          367

 

 

Resultat

  -10.476

           5.260

     -10.059

           8.959


Balance

 

 

 

 

Kassebeholdning primo

       21.471

        15.766

      15.766

 

Korrigeret kassebeholdning (likvider pr. 1.1)

 

 

      34.689

 

Resultat

     -10.476

           5.260

     -10.059

 

Skyldig slutafregning

         4.771

 

         3.652

 

Difference i regnskabet

 

 

 

 

Kassebeholdning 31/12

       15.766

        21.026

      20.978

 


Et nyt medlem spurgte til medlemskontingentet, hun mente ikke det var blevet opkrævet
svaret er at beløbet er lagt ind i de opkrævede beløb for andelstegning, da mange de seneste år har glemt at betale medlemskontingent. Beløbet er dog efterfølgende opkrævet via slutafregningen.

Revisor Ib Jensen havde ingen revisionskommentarer, men syntes at regnskabet så fint og overskueligt ud.


Herefter blev regnskabet og budgettet for 2016 godkendt

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Bestyrelsen ved Mia og Karen havde forslag til en vedtægtsændring

Ny § 12. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Argumentationen er at gøre det enklere at lave aftaler med bank og lignende.

Forslaget blev vedtaget.

5. Foreningens udvikling - åben debat

Det blev besluttet at afholde kopasserkursus – koklapning for dummies – den 29. maj kl 15, med efterfølgende fællesspisning. Børn er velkomne til kopasserkurset.

For de der ikke kan deltage er det muligt at få et særkursus med formanden eller med holdledere, men man kan også lave aftaler i foreningens facebookgruppe, det er også her man kan bytte vagter.

https://www.facebook.com/groups/sundbyko/?fref=ts

Der var et spørgsmål om hvor dyrene bliver slagtet. Dyrene bliver for tiden slagtet hos Kosakgården i Slangerup. Slagteriet har tidligere tilbudt at man kan komme og se når de skærer ud. Bestyrelsen vil lave en undersøgelse af om der er interesse for dette, idet det foregår den dag hvor kødet udleveres til medlemmerne: dvs: torsdag d. 3. og fredag d. 4. november. Læs evt. på foreningens hjemmeside:http://sundbyko.dk/03AaretsGang/Slagtning.html

Det blev  foreslået at arrangere et besøg hos Mikkel på Markeslevgård i marts/april 2017. Det er et besøg hvor børn er meget velkomne.

Det blev foreslået at der arrangeres en sammenspisning. Mads og Margit (Nye medlemmer med medlemsnr 323) blev tovholdere på denne opgave.

Hvor tit skal man se til dyrene? Ifølge dyreværnsloven skal dyr på friland tilses jævnligt. Karen laver en plan så alle får en vagt pr måned. Derfor vil der være ca 3 hold der besøger dyrene hver dag. Kan man ikke den dag man har vagt bør man bytte sin vagt væk, det gøres enklest via facebook. 
Derudover er der dage hvor vi har brug for mange flere, fx når vi indfanger dyrene til slagtning mandag den 17. oktober (mandag efter efterårsferien), men også når dyrene evt. skal flyttes fra en fold til en anden.

Nye medlemmer får først vagter efter kopasserkurset.

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

Budgettet blev godkendt sammen med regnskabet.

7. Valg af bestyrelse

Flemming Sørensen, Mette Schorebye, Lena Frydensberg-Holm, Mia Bøttszauw og Karen Borchersen, havde alle meddelt at de genopstiller, og blev genvalgt.

Desuden blev Kristian Ørmen nyvalgt til bestyrelsen

Flemming Mathiesen blev valgt som holdleder udenfor bestyrelsen.

Generalforsamlingen bad bestyrelsen spørge de tre fraværende bestyrelsesmedlemmer, Michael Sterll, Klaus Larsen og Jacob Jul Nørup om de ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

Michael og Klaus har sagt ja tak til tilbuddet.

8. Valg af revisor

Ib Jensen genopstillede og blev genvalgt.

9. Eventuelt

Karen Borchersen foreslog at man spørger skovvæsnet om man kan udvide folden ved at flytte hegnet på den anden side af grøfterne, og at man tilbyder medlemmernes hjælp til udførelse af arbejdet.
Der var opbakning til ideen.

Lena FH foreslog at vi fluebehandler vores dyr, for at undgå sygdommen pink-eye. Det blev aftalt at Lena skaffer medicinen og finder det optimale tidspunkt. Der vil blive orienteret når tidspunktet er klar.

Flemming lovede at skrive ud om de to gange artikler.

Der blev spurgt om dyrene er økologiske. Det er de ikke, vi har ikke krav til leverandørerne om at dyrene er økologiske, de skal være mindst et år gamle når vi modtager dem. Desuden giver vi dem ikke økologisk havre. Havren er kun ment som slik. Årsagen til at skovvæsnet sørger for hegn og vand uden betaling, er at vores dyr skal afgræsse området, så det bliver holdt som strandeng, og ikke springer i skov.

Der var flere der mindede om at man skal huske gummistøvler, og at man skal sørge for at førerkvien ikke får al kornet, alle dyrene skal vænnes til at der er guf i spanden, så er de lettere at fange ind.

Kl 20 hævede Flemming Ellebye mødet, og takkede for god ro og orden.
Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk