Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Udsendte mails
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Presseklip
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Referat af generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Sundby kogræsserforening 26. marts 2017
Tilstede var 19 medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent
Flemming Ellebye blev valgt som dirigent og Karen Borchersen blev valgt som referent.
Flemming startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Flemming Sørensen præsenterede bestyrelsens beretning.
2016 var et begivenhedsrigt år. For at slutte med det allerbedste, så var gennemsnitsvægten af vores kvier den højeste, siden vi begyndte at registrere det – 25 kg i gennemsnit mere pr ko end i 2015.

Vi havde bestilt færre dyr for at sikre, der var foder nok. De 18 kvier blev fordelt på vores fold og trekantfolden (folden nærmest Vestamager station). Vi har nu tradition for at afgræsse fårelaugets fold i foråret. Det er også aftalen i 2017.

Dyrene gik lang tid i trekantfolden. Der var ikke strøm på hegnet og på et tidspunkt var græsset så højt at kvierne fik smag for græsset udenfor. De hoppede ud, spiste lidt og hoppede tilbage, når flokken var rykket videre indenfor hegnet. Formanden fik mange opringninger om kvier udenfor folden og til sidst besluttede vi at flytte kvierne. Halvdelen af kvierne hoppede tilbage i folden, så vi fik træning i at fange dem ind og flytte dem – i stadig mindre flokke. Vi fik også bekræftet, at det ikke er besværet værd, at forsøge at fange dem med lasso og trække dem hjem. Tålmodighed, masser af havre og fangstfold er den bedste metode.

Tak til alle, der mødte frem - igen og igen.

Vi fik melding om en kvie med noget hvidt i øjet. Vi fik tilkaldt dyrlæge, opsat fangefold, fanget dyrene ind og fik dem tilset. Desværre viste det sig, at kvien havde fået en øjenskade, så den enten skulle have opereret øjet ud eller slagtes. De tilstedeværende medlemmer af bestyrelse tog hurtigt beslutningen, at kvien ikke skulle gennem en operation med de risici det medførte. Heldigvis måtte den transporteres, så Kosakgården blev kontaktet og de kom med times varsel og hentede den. Resten af kvierne fik behandling mod pink-eye (hentet pr. bil langvejs fra). Det lykkedes at få frivillige til at få udleveret tidligt kød, så alt i alt gik det godt nok.

2016 var også året, hvor foreningen kom i medierne. Vi var både i Natursyn på P1, Berlingske, Go’ morgen Danmark og TV Lorry. Foreningen er blevet kontaktet af flere der vil vide noget om dyrehold og landskabsarkitektur. Formanden stiller altid op til interview eller en tur ud til dyrene. Måske skulle vi danne en pressegruppe?

Her i foråret blev foreningen indbudt til møde om den kommende driftsplan for Kalvebod fælled. Det var et meget velbesøgt møde. Der laves et særskilt indlæg om dette emne.

Som rosinen i pølseenden skal det nævnes at vi have det sædvanlige kopasser kursus, vi havde tidligt udsolgt i andele, vi fik (som sædvanlig) ikke arrangere andre fællesspisninger. Indfangningen gik let – opsidningen i lastbil tog dog tid. Og vi fik meget og godt kød.

Alt taget i betragtning et rigtig godt år.

Der var ikke spørgsmål.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Mia gennemgik det omdelte regnskab.

Sundby Kogræsserforeningen 2016

31.12.2016

31.12.2015

Budget 2016

Udgifter

18 kvier

19 kvier

18 Kvier

Køb af dyr inkl. Transport

171.525

181.925

172.350

Slagtning

76.807

70.924

  67.191

Arrangementer

196

 2.349

2.500

Administration

 2.249

 2.496

2.500

Dyrlæge

 1.527

787

1.000

Korn

 2.062

 2.205

2.200

Udgifter i alt, køer

254.365

260.686

247.741

Pr. kvie

14.131

13.720

13.763

Pr. kg

70

74

74

Fangstfold

-  

17.663

-  

Slagter Gris og lam

10.468

13.073

slutafregning netto, inkl. gris og lam

 3.342

 7.268

Udgifter i alt

268.175

298.689

247.741

Indtægter

Andelstegning

252.000

266.000

252.000

Medlemskontingent

 5.400

 3.800

4.700

Gris og lam

15.600

18.600

tilgodehavender som er tilgået forening

671

230

Indtægter i alt

273.671

288.630

256.700

Resultat

 5.496

-10.059

8.959

Balance

Kassebeholdning primo

20.978

15.766

Korrigeret kassebeholdning (likvider pr. 1.1.2016)

34.689

Resultat

 5.496

-10.059

Skyldig slutafregning

-3.652

Tilbageførsel af hensættelse året før

320

Kassebeholdning 31/12

26.794

20.978

Saldo jf. kontoudtog fra Danske Bank

27.205

24.630

Skyldige poster for året

-410

3.652

Periodiseret bank pr. 31.12

26.794

20.978

Mia kommenterede at slagterregningen var højere i 2016 end i 2015 – Det skyldes hovedsageligt at beløbet afhænger af mængden af kød.

Spørgsmål: Skal vi spare op  - vores kassebeholdning øges ligeså stille.
Svar: Der skal være penge til dyrlæge og evt. erstatningsdyr, ligesom der kan blive behov for indkøb ligesom vi købte fangstfolden forrige år.

Revisor Ib Jensen havde ingen revisionskommentarer.
Herefter blev regnskabet for 2016 godkendt

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Flemming fortalte under dette punkt om mødet om ny driftsplan for Kalvebod fælled
Naturstyrelsen indbød i foråret til møde om en ny driftsplan for Kalvebod fælled. Driftsplanen sætter mål og ramme for hvordan området skal passes – altså hvilken natur skal der være og hvordan skal den plejes. Jeg deltog i mødet sammen med et par hundrede andre.

Naturstyrelsen har ikke lagt planen endnu. Vi fik en historisk indføring og lidt at vide om naturbeskyttelsesregler. Derefter var der tre oplæg, en naturfilosof, en fra ornitologisk forening og en fra friluftsrådet. De to sidstnævnte lagde op til hensyn til fuglelivet og menneskers adgang og muligheder. Ingen overraskelser dér. Men det første oplæg lagde op til at fjerne ”den store græsslåmaskine” (kvæget) og de indre hegn. Erstatningen skulle være helårskvæg, der kunne sørge for at græsse området tilstrækkeligt – uden at gøre det til en årtidsbestemt græsplæne.

Det, der vel var det fælles centrale i det sidste oplæg, var fri natur med stor biodiversitet – mange muligheder for forskellige dyr og planter.

Lidt provokerende spurgte indbydelsen ”Skal der gå bisonner?”, så jeg kom til mødet med disse mål: mulighed for 1) at have vores kvier, 2) sikker adgang på fælleden for alle samt 3) samarbejde om naturplejen.

Der var mulighed for spørgsmål og debat. Blandt andet rejste ejerne af hestene langs kanalvej, at de gerne vil kunne være der. I sammenhængen vurderede jeg at vores synspunkt var dækket af kommentarerne, så jeg bidrog ikke.

Der er stadig mulighed for at bidrage til Naturstyrelsens forarbejde og planen vil komme i høring.

Forslaget er derfor at 1) Vi sender en første kommentar fra kogræsserforeningen, 2) Vi afholder fællesspisning med debat, når forslaget kommer i høring, så foreningen kan afgive høringssvar.

Forslag til kommentar fra kogræsserforeningen:
Sundby kogræsserforening ser positivt på eventuelle ændringer i driften af Kalvebod fælled. Sundby kogræsserforening har bidraget til græsningen af området og det ønsker vi at kunne blive ved med. Foreningen har i mere end 10 år bidraget med omkring 100 familier, der dagligt skiftevis har besøgt området, tilset dyrene og introduceret mange forbipasserende til kvæg og kvægdrift. Sundby kogræsserforening stiller sig gerne til rådighed for rådgivning og hjælp til opstart af andre kogræsserforeninger på Kalvebod fælled.

Sundby kogræsserforenings ønsker til den kommende plan er:

  • At vi kan få adgang til indhegnet område til 18 stykker kvæg i de måneder, hvor græsset gror.
  • Arealet behøver ikke være det samme hvert år – vi indgår meget gerne i skift også henover sæsonen.
  • At arealet meget gerne må støde op til kanalvej eller ligge tæt ved Naturcentret (som nu).
  • At foreningen får mulighed for at indgå og bidrage til planlægningen og samarbejdet om området.

Sundby kogræsserforening ser frem til forslaget til plan, den kommende høringsfase og muligheden for at kommentere på planen.

Spørgsmål: Hvor langt er processen? Svar: Høringen er formentlig til sommer

Forslag 1) Skal vi ikke nævne mere specifikt vores rolle som binder by og land sammen – og fortæller om dette til forbipasserende.

Forslag 2) Samarbejde med de andre brugere
Flemming fortalte at han har været i kontakt med fårelauget og foreslået at vi laver et ”førhøringssvar” sammen. Man kunne også snakke med ejerne af hestene ved kanalvej.
Der var opbakning til at et fælles høringssvar var en god ide.

Der var i øvrigt bred opbakning til bestyrelsens oplæg.

Det blev derfor besluttet at bestyrelsen sender kommentareren (evt. i samarbejde) og laver et fællesmøde med fællesspisning når vi skal lave det egentlige høringssvar.

5. Foreningens udvikling - åben debat
Et nyt medlem spurgte om der blev kopasser for dummies i år – svaret var at det er der hvert år, ca 1. juni – og det afsluttes altid med fællesspisning.
Hvornår begynder sæsonen?
Sæsonen starter når dyrene kommer – ca 1. maj 
Kopasserkursus ca 1. juni
Pink eyebehandling ca 1. juli

Indfangning mandag i uge 43 og udlevering af kød 2½ uge senere.
Flemming S gjorde opmærksom på at vi ved fordelingen af indmad forsøger at tilgodese de aktiveste medlemmer.

Spørgsmål: Må man tage sin hund i snor med ind til køerne?
Svaret var kort: Nej det må man ikke.

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
Budgettet blev en gentagelse af budgettet for 2016.
Andelsprisen holdes fast – bl.a. for at gøre det lettere for kassereren. Det er lettere når medlemmerne skal indbetale, end når medlemmerne skal have penge tilbage.

7. Valg af bestyrelse
De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen: Flemming Sørensen, Mia Bøttzauw; Kristian Ørmen og Karen Borchersen genopstillede. Desuden opstillede Rasmus Sommer og Daniel Nielsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et senere møde.

8. Valg af revisor
Ib Jensen genopstillede og blev genvalgt.

9. Eventuelt
Kassereren bad om at vi husker at skrive medlemsnummer i begyndelsen af det korte tekstfelt

Zina Fihl foreslog at der nedsattes et festudvalg – Da husmodergruppen ikke var tilstede
Til udvalget meldte sig Zina Fihl og Kenneth Lyllorf –

Der var lidt snak om hvorvidt dyrene med horn er mere voldsomme end dem uden. Vi enedes om at snakke om det til mødet om høringssvar, så vi evt. kan tage det i betragtning ved bestilling af dyrene i 2018.
Flemming S foreslog at man tager 2 spande med ud, så man kan pacificere førerkvien og også give til de andre dyr.

Kopasserkurset er for alle interesserede – også børn – Forældre er ofte mere bange for kvierne end børnene.

Der er en grillplads i fårefolden. Og der er 2 indhegninger med sjældne planter i vores fold.

Kl 16:30 hævede Flemming Ellebye mødet

Efter mødet holdt Kenneth Lylloff et spændende foredrag om Sous Vide – Kenneths Powerpoint kan ses her.

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk