Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Presseklip
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Referat af generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Sundby kogræsserforening 7. april 2018
Tilstede var 18 medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent
Flemming Ellebye blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med det lovlige varsel, selvom den lå lidt for sent. Generalforsamlingen godkendte indkaldelsen
Karen Borchersen blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremførte bestyrelsens beretning

2017 var et begivenhedsrigt år i foreningen med stor aktivitet ude blandt kvierne.
Igen i år havde vi en aftale med fårelauget om at afgræsse deres fold. Det var planen, at 5 kvier skulle gå i vores egen fold men efter at de gentagne gange forsvandt ind i nabofolden tog vi alle 18 ind i fårefolden. Årsagen var manglende strøm i hegnet og årsagen var ny – strømafgiveren havde opgivet ævred og skulle genstartes.

En af vore kvier fik en klovbrandbyld og den blev stående i vores fangefold tre dage mens resten af kvierne var blevet flyttet til den store fold. Også i denne omgang gav vi selv penicillin og lærte et nyt trick, hvor det blev indsprøjtet i den løse hud på halsen – kvien mærkede ikke noget, så man kunne klare det alene i ro og fred.

Senere på sommeren havde vi igen problemer med periodevis manglende strøm på hegnet. På dette tidspunkt var der kommet kvæg i nabofolden, så det krævede et nærmere eftersyn at finde frem til vores kvier i mængden. Det hjalp dog meget, at køerne i nabofolden næsten alle havde kalve, så man skulle blot finde en herefordkvie uden stort yver. Over nogle gange fik vi hentet alle minus en kvie hjem.

Undervejs oplevede vi, at vores fangefold pludselig var væk. Det viste sig at bero på en misforståelse, hvor en naboforening misforstod hvilken fold, de havde lånt af Kristian, der har noget af kvæget på området.

Den sidste kvie nægtede i flere forsøg at gå de sidste meter ind i vores fold. På et tidspunkt var kvierne i nabofolden flyttet ned i retning af Fasanskoven (over mod Kalvebodbroen) og det blev overvejet at fiksere hende hvor hun stod. Heldigvis vendte hun tilbage til nabofolden, så vi kunne spadsere hende hjem. Til gengæld medførte de mange forsøg, at man kunne kalde på hende fra lang afstand, så kom hun. Det lykkedes først at få hende hjem, da vi havde sat fangefolden op og fodrede hende næsten for hvert skridt hun tog. Man kan trække kvierne over lange afstande, hvis de får en håndfuld valset havre efter få meter. Det sparer korn. Men det bedste er at det gøres af en enkelt person, så andre ikke forstyrrer. Ved indfangningen til slagtning blev vi nød til at trække hende hjem. Det skal vi gøre meget for at undgå.

I løbet af året af blev der afholdt sous-vide arrangement og det sædvanlige kursus.

I forbindelse med udleveringen var der et medlem der uden egen skyld var forhindret i at modtage sin andel men det lykkedes med kort varsel at finde en aftager. Græsset i fårefolden og i vores egen fold blev bedre end nogensinde før og gennemsnitsvægten af kvierne var rekordstor.

Formanden har deltaget i et møde om udviklingen af Naturpark Amager. Der skal bl.a laves nye porte ud til Kalvebod fælled vest for Ørestad syd, hvor vi vil få mulighed for at informere om foreningen. Det virker som om der bliver mere og mere samarbejde på tværs i stedet for pleje af særinteresser.

Afslutningsvis vil bestyrelsen takke alle for et godt og aktivt år.

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Mia Bøettzau gennemgik regnskabet

Sundby Kogræsserforening 2017

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

31.12.2016

Budget 2018

Udgifter

18 kvier

18 kvier

18 Kvier

Køb af dyr inkl. Transport

  171.525

  171.525

  171.525

Slagtning

  77.963

  76.807

  78.000

Arrangementer

  2.061

  196

  2.000

Administration

  766

  2.249

  800

Dyrlæge

  712

  1.527

  1.000

Korn

  1.950

  2.062

  2.000

Udgifter i alt, køer

  254.977

  254.365

  255.325

Pr. kvie

  14.165

  14.131

  14.185

Pr. kg

  68,79

  70,28

 

Slagter Gris og lam

  9.438

  10.468

 

Slutafregning, skyldig

 

  3.342

 

Udgifter i alt

  264.415

  268.175

  255.325

Indtægter

 

 

 

Andelstegning

  252.000

  252.000

  252.000

Medlemskontingent

  4.900

  5.400

  4.700

Gris og lam

  9.000

  15.600

 

Slutafregning

  370

 

 

tilgodehavender som er tilgået forening

  131

  671

 

Indtægter i alt

  266.401

  273.671

  256.700

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

  1.986

  5.496

  1.375

 

 

 

 

Balance

 

 

 

 

 

 

 

Skyldige poster

  -9.651

 

 

Tilgodehavender

  131

 

 

 

 

 

 

Kassebeholdning primo

  26.794

  20.978

 

Resultat

  1.986

  5.496

 

Tilbageførsel af hensættelse året før

 

  320

 

Periodiseret bank

  28.780

  26.794

 

Hun kunne fortælle at der er penge på kontoen til at betale for nye dyr når de kommer, selvom alle andele ikke er solgt endnu (der er ca 4 dyr tilbage)
Af forskellige private årsager er regnskabet ikke blevet revideret. Revisor Ib Jensen ser på regnskab og bilag indenfor de nærmeste uger. Regnskabet blev godkendt med forbehold for revisorens evt. kommentarer.

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne samt

5. Foreningens udvikling - åben debat

Flemming har mødt naturvejleder Jes Aagard som gav udtryk for at naturcentret gerne vil have noget historie om køerne.
Sidste år blev ideen om en folder om køerne drøftet, Karen og Flemming har lavet et udkast som blev fremvist. Bestyrelsen færdiggør folderen og får den masseproduceret. Desuden blev det kommenteret at vores planche hos dyrene skal fornys.

Flemming fremførte forslaget om at nogle af vores vagter blev planlagt som faste lørdagsvagter fx kl 14 hvor foreningens medlemmer kan tage interesserede med ud til dyrene.
Karen foreslog at det løses sammen med planlægningen af ferier mv. ved at medlemmerne bliver spurgt om de er interesserede i at have disse vagter. Når vi ved hvilke lørdage der kan laves vagter, giver vi besked til naturcentret.
Hvis der ikke er udsolgt kan det også bruges som salgsfremstød.
Der var absolut opbakning til forslaget.
Bestyrelsen har talt om at indføre Mobilepay til at indbetale og måske udbetale til foreningens medlemmer – det koster 75 øre pr transaktion. Formanden fremførte at der er mange der trækker et stort læs, og hvis det kan lette kassererens arbejde, så skal vi gøre det.  
Alle syntes det var en god ide.

Flemming fremførte det sædvanlige spørgsmål om vi fortsætter med Hereford i 2019 og fik opbakning til dette.
Antallet af dyr blev også diskuteret, og det blev besluttet at fortsætte med 18 dyr i 2019.
Der blev spurgt til hvornår der bestilles dyr. Antal af dyr bestilles hos Mikkel Christiansen omkring nytår, slagteren bestilles et år i forvejen.
Kopasserkurset finder sted søndag den 3. juni ved Daniel og Flemming. Mette Schorebye og husmodergruppen står for det sociale arrangement.
Der blev spurgt om indfangningen af dyr kan foregå udenfor normal arbejdstid, enten efter 16 eller evt. søndag. Bestyrelsen undersøger dette.

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

Mia fremlagde budgettet

Formanden spurgte til foreningens formue, som er vokset de seneste år. Mia svarede at det er hensigtsmæssigt at have 20.000 kr på kontoen til uforudsete omkostninger – fx hvis fangefolden skulle forsvinde.
Det blev foreslået at slutafregning af dyrene kun skal omfatte indkøb af dyr, slagtning og korn. Dyrlægeregninger, arrangementer og andre udgifter tages af formuen.
Det blev kommenteret at vi skal have anskaffet ny strømmåler, nyt tov til grimer og fodertrug. Flemming S foreslog at man spørger skovhjælperne om de evt. kan hjælpe med at lave fodertrug.

Der blev fremsat ønske om en bænk udenfor folden.  Vi skal undersøge hos naturcentret hvad vi må.  Bænken skal være offentlig og kunne bruges af alle.
Forslagene behandles af bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelse
Alle genopstillede og alle blev genvalgt – der kom ikke nye ind.
Holdleder Flemming Mathiesen har tilbudt at fortsætte, Karen foreslog en viceholdleder der kan tage over når Flemming M fx er på ferie. Der var ikke nogen der meldte sig på generalforsamlingen. Bestyrelsen behandler sagen.

8. Valg af revisor
Ib Jensen havde tilbudt at genopstille og blev genvalgt med akklamation.

9. Eventuelt
Husmodergruppen: Mette Schorebye har givet tilsagn om at fortsætte. Ulrik og Zina  fortsætter også i husmodergruppen. Andre interesserede kan melde sig hos Karen på logistik@sundbyko.dk

Flemming E lukkede mødet kl 16:30  og takkede for god ro og orden.

 

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk