Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Presseklip
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Referat af generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Sundby kogræsserforening 7. april 2019
Tilstede var 29 medlemmer.

Formanden Flemming Sørensen bød velkommen og foreslog en indledende navnerunde da der var en hel del nye medlemmer til stede.

1. Valg af dirigent og referent
Flemming Ellebye blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med det lovlige varsel, selvom den lå en uge for sent. Generalforsamlingen godkendte indkaldelsen.
Karen Borchersen blev valgt til referent

2. Bestyrelsens beretning

Beretningen for 2018 blev præsenteret af formanden:

Det foregående år har som sædvanlig budt på masser af gode oplevelser, samvær med dejlige Hereford kvier, dramatiske situationer, hurtige indsatser fra mange og ikke mindst nok noget af det bedste indfangning vi nogensinde har præsteret.

2018 startede som sædvanlig med ankomsten af kvierne i slutningen af april. Vi havde igen en aftale om at afgræsse fårefolden. Vi satte alle kvierne i fårefolden, da der intet græs var i vores egen fold.

Vi afholdt koklapperkursus 3. juni, hvor Daniel fortalte og instruerede i friluftshuset og i folden. Derefter havde vi fælles spisning med god mad leveret af Husmodergruppen ved Mette, Skurken, Zina og Kenneth.

Det var en ekstremt tør sommer og vi flyttede først kvierne fra fårefolden tæt på sidste øjeblik. Vand blev leveret af naturstyrelsen.

Midt i juli opdagede vi, at en af kvierne i vores fold havde fået skadet det ene horn. Det var revet halvt af og det havde blødt meget men det så ikke ud til at hendes øje var skadet. Dyrlægen tilså hende og kunne konstatere, at blødningen var stoppet. Så efter hornet var blevet savet af og hun var blevet behandlet med tjæresalve kørte dyrlægen igen. For at mindske antallet af fluer fik vi hende vasket og givet noget mere tjæresalve. Resten af sæsonen havde hun det fint.

I forbindelse med flytningen af de sidste kvier prøvede vi noget nyt: at to personer drev kvierne ind i fangefolden stille og roligt. Det fungerede fantastisk. Andre medlemmer der så til på afstand observerede og drev efternølerne ind. Det gik så stærkt, at mange ikke så det ske. Vi gentog med held proceduren, da vi skulle sende dem til slagtning.

Det er nok stadig vigtigt at vi vænner dem til koslik fra de sorte spande. Det kan vi bruge, hvis de hopper over hegnet eller igennem et åbent led.
29. september deltog Daniel og Karen i ”Kongelundsfortet i bevægelse”, hvor der blev gjort reklame for foreningen.

Uddelingen af kød gik meget hurtigt. En pose kød, der var blevet udleveret forkert i skyndingen, fandt sin rette ejer. Læren er nok, at vi skal tage os den tid, det skal tage.

Vores fangefold har fået nyt hjem.

Lige før generalforsamlingen i 2019 har vi kunnet se, at der ikke er kommet får i foldene. Det har vist sig, at fårelauget har nedlagt sig selv, da det ikke længere kunne løbe økonomisk rundt. Naturstyrelsen har efter sigende lavet en aftale med nogen, der vil sætte får ud. Vi ved ikke hvornår og bestyrelsen skal skabe kontakt, så vi forhåbentlig kan lave en delegræsningsaftale ligesom de tidligere år.

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Mia Bøttzauw gennemgik det reviderede regnskab som blev omdelt på mødet
I 2018 har vi haft 18 dyr ligesom de foregående år. Dyrlægen var lidt dyrere i år.

Sundby Kogræsserforeningen 2018
   
  2018 2017 Budget 2019
Udgifter 18 kvier 18 kvier 18 kvier 18 Kvier
Køb af dyr inkl. Transport -177.225 -171.525 -177.500
Slagtning -73.799 -77.963 -74.000
Arrangementer 0 -2.061 -1.500
Administration -2.896 -766 -2.000
Dyrlæge -1.120 -712 -1.000
Korn -1.885 -1.950 -2.000
Udgifter i alt, køer -256.925 -254.977 -258.000
Pr. kvie 14.274 14.165 14.333
Pr. kg 70 69  
       
Slagter Gris og lam -18.004 -9.438  
Slutafregning, skyldig      
Udgifter i alt -274.929 -264.415 -258.000
Indtægter      
Andelstegning, køer 252.000 252.000 252.000
Medlemskontingent 5.400 4.900 5.500
Lam 14.000 9.000  
Slutafregning 9.225 370  
tilgodehavender som er tilgået forening 81 131  
Indtægter i alt 280.706 266.401 257.500
       
       
Resultat 5.778 1.986 -500
       
Balance      
       
Skyldige poster -1.000 -9.651  
Tilgodehavender 5.125 131  
       
Kassebeholdning primo 28.780 26.794  
Resultat 5.778 1.986  
       
Bank, periodiseret 34.558 28.780  

Når alle dyr er udleveret og alle udgifter er afholdt beregner Mia og Karen kiloprisen og udarbejder slutafregningen så alle betaler for det antal kilo de har modtaget.

Mia mindede om at man ved indbetalinger til foreningen skriver sit medlemsnummeret først i teksten til modtager, hvis man kan vælge kort tekst, så skriv det gerne der.

Der var kommentarer til kiloprisen. Flere har oplevet at få kommentaren om at vi er med for at få billigt kød. Alle var enige om at kiloprisen ikke er høj, men at det selvfølgelig også gælder suppebenene, men at vi først og fremmest er med for oplevelsen, naturplejen og at dyrene skal have det godt.

Der var en kommentar til punktet grise og lam. Det blev forklaret at vi tidligere både har fået grise og lam fra vores slagter. Desuden vil Mia tydeliggøre denne del af regnskabet i næste regnskabsår.

Revisor Ib kommenterede at regnskabet var revideret og indstillede at det blev godkendt, herefter blev regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag

5. Foreningens udvikling - åben debat

I forbindelse med det nye Naturpark Vestamager blev det spurgt om foreningen var blevet kontaktet om udvidelse af besætningen med får. Det er vi ikke.

Der blev nævnt at det var foreslået at man holdt høet nede ved høslæt i stedet for ved dyrehold, da nogle besøgende har givet udtryk for at de var bange for dyrene.

Stemningen på generalforsamlingen var at det på den baggrund giver god mening at have får i foldene nærmest naturcentret, da lam har bedre appeal til besøgende.

Hvorvidt vi skulle udvide besætningen med får, så kommenterede formanden at fårehold kræver mere pasning og tilsyn end kvæg.

Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge muligheden for at få lov at bruge foldene nærmest naturcentret, da der er bedre græsning der.

Det blev nævnt at der har været indsigelse om at græsningstrykket har været for højt,

Ingen har hørt resultatet af høringen. Sten kunne fortælle at plejeplanen ikke var nævnt ved præsentationen af resultatet af arkitektkonkurrencen om indgange og kendingsmærker for Naturpark Amager.

Formanden kommenterede at vi har et tæt forhold til naturstyrelsens folk og står til rådighed for besøgende. VI viser gerne vores dyr frem, og lader især børn fodre dem.

Holdleder Flemming Mathiesen gjorde opmærksom på at han har fået en plan over hvem der har dyr på fælleden i år.

Det blev spurgt hvorfor dyrene ikke slagtes på marken. Det er blevet diskuteret før. Det blev diskuteret om vi kan håndtere det, og om vores slagter tilbyder det, og om de veterinære myndigheder tillader det. En helt anden ting er hvordan naboerne vil tage det.

Det blev besluttet at bestyrelsen undersøger muligheden nærmere.

Et af de nye medlemmer fortalte at han i en anden sammenhæng havde været på udflugt til en slagter for at se hvordan det foregår. Formanden kunne fortælle at det også kan lade sig gøre hos vores slagter.

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf

Budgettet var delt rundt sammen med regnskabet (se punkt 3).
Budgettet blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse
Flemming Sørensen, Mia Bøttzauw, Kristian Ørmen, Rasmus Sommer og Karen Borchersen blev genvalgt. Daniel Nielsen var ikke tilstede. Sten Holmgaard Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen.

Flemming Mathiesen blev genvalgt som holdleder.

Husmodergruppens medlemmer Mette og Jan Schorebye, Zin Fihl og Ulrik Franzen samt Kenneth Lylloff stillede alle sammen op igen, Zina opfordrede nye medlemmer til at melde sig.

8. Valg af revisor
Ib Jensen blev genvalgt som revisor

9. Eventuelt
Der blev spurgt til dato for hvornår dyrene kommer og for kopasserkursus. Dyrene kommer omkring 1. maj, og passes den første måned af de ”gamle” medlemmer. Dato for kopasserkurset aftales af bestyrelsen og Husmodergruppen.

Foreningen har en lukket facebookgruppe som blandt andet benyttes når medlemmerne ønsker at bytte vagt.
Adressen er: https://www.facebook.com/groups/sundbyko/

Kl 16:30 hævede Flemming Ellebye mødet

 

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk